Προεδρικό διάταγμα 194/79 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα όργανα του Δημοσίου ή των λοιπών κατά το άρθρο 1 του νόμου 716/1977 προσώπων που έχουν την αρμοδιότητα ανάθεσης της μελέτης, επιπρόσθετα εγκρίνουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την επιλογή του μελετητή με αξιολόγηση ή κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 11, του νόμου 716/1977 προβαίνουν στην συγκρότηση των επιτροπών κατά την κρίση τους, αποφαίνονται επί των ενστάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 11 και του άρθρου 23 του νόμου 716/1977 και ορίζουν το φυσικό πρόσωπο το οποίο θα υπογράψει εκ μέρους του εργοδότη τη σύμβαση με τον ανάδοχο.

 

2. Τα ίδια όργανα όπως στην προηγούμενη παράγραφο εγκρίνουν μετά την κατάρτιση της σύμβασης κάθε πράξη που επιφέρει μεταβολές στη σύμβαση, όπως και τους Συγκριτικούς Πίνακες, το κείμενο των συμπληρωματικών συμβάσεων, τα πρωτόκολλα νέων τιμών και τις μεταβολές των προθεσμιών.

 

3. Η έγκριση των μελετών γίνεται από τα αρμόδια όργανα του εργοδότη για το σκοπό αυτό κατά τις κείμενες διατάξεις

 

4. Προκειμένου για μελέτες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ως διευθύνουσα υπηρεσία νοείται:

 

α) για μελέτες έργων αρμοδιότητας Νομαρχίας η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας,

 

β) για μελέτες αρμοδιότητας των διανομαρχιακών υπηρεσιών, η αντίστοιχη καθ' ύλη αρμοδία Διεύθυνση των υπηρεσιών αυτών,

 

και γ) δια μελέτες, αρμοδιότητας των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου η αντίστοιχη καθ' ύλη αρμοδία Διεύθυνση Μελετών των υπηρεσιών αυτών.

 

5. Προκειμένου για μελέτες των λοιπών προσώπων εκτός του Δημοσίου κατά το άρθρο 1 του νόμου 716/1977, των οποίων τα έργα εκτελούνται κατά τις κείμενες διατάξεις από δημόσιες υπηρεσίες, κάθε σχετική ενέργεια για την εκπόνηση της μελέτης και έγκριση γίνεται από τα όργανα του Δημοσίου όπως και για τα ίδια έργα αυτού, εντός των διατιθεμένων πιστώσεων για το σκοπό αυτό από τον οικείο φορέα.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.