Προεδρικό διάταγμα 194/79 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Παραλείψεις ή ελαττώματα κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για παραλείψεις ή ελαττώματα της μελέτης που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια εκπόνησης αυτής ή μετά την παράδοση κάποιου σταδίου από τον ανάδοχο και μέχρι την παραλαβή της μελέτης, απευθύνεται προς τον ανάδοχο σχετικό έγγραφο του Προϊστάμενου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Το έγγραφο περιλαμβάνει ρητή μνεία των διαπιστώσεων και καλεί τον ανάδοχο σε επανόρθωση των ελαττωμάτων που διαπιστώθηκαν ή συμπλήρωση των παραλείψεων εντός προθεσμίας που του τίθεται.

 

2. Η τυχόν εμπρόθεσμα ασκούμενη ένσταση κατά του εγγράφου αυτού δεν αναστέλλει τις εντολές που του δόθηκαν και ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση, δικαιούται συμπληρωματική αμοιβή με οριζόμενες σύμφωνα με το νόμο σχετικές νέες τιμές αν τελικά δικαιωθούν οι απόψεις επί των οποίων στήριξε τις ενστάσεις του και εκ των εντολών που του δόθηκαν επιτελέστηκε μελετητικό έργο μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο στη σύμβαση.

 

3. Για την εφαρμογή του παρόντος και του επομένου άρθρου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ελάττωμα ή παράλειψη της μελέτης η τυχόν ύπαρξη άλλων εναλλακτικών λύσεων, εφόσον η λύση που μελετήθηκε έχει εγκριθεί τελικά από τον εργοδότη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.