Προεδρικό διάταγμα 140/10 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου ασκούν αρμοδιότητες, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και δια βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

2. Οι Διευθύνσεις αυτές οφείλουν να απευθύνονται στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες της έδρας της περιφέρειας για την αντιμετώπιση θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.

 

3. Τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων απαρτίζουν τα εξής τμήματα:

 

α. Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.

 

β. Τμήμα Επαγγέλματος.

 

γ. Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού.

 

δ. Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης.

 

ε. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης.

 

4. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα, ως εξής:

 

α. Το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων είναι αρμόδιο ιδίως για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου, μελετών και όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν θέματα ανάπτυξης, ενέργειας, φυσικών πόρων, επενδύσεων και προστασίας περιβάλλοντος.

 

β. Το Τμήμα Επαγγέλματος είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση, τον έλεγχο και τη χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγγέλματος, όπως σε μηχανοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων και ηλεκτροσυγκολλητές.

 

γ. Το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού είναι αρμόδιο ιδίως για την ίδρυση, λειτουργία, λύση των ανωνύμων εταιρειών και λοιπά θέματα που αφορούν τις εταιρείες αυτές, τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή προστίμων για ανακριβείς ή παραπλανητικές εκπτώσεις ή προσφορές, τη συγκρότηση της οικείας επιτροπής επιβολής προστίμων, τον έλεγχο τιμών, την επάρκεια και την ομαλή λειτουργία της αγοράς, τον έλεγχο της κανονικότητας των τιμών παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και για θέματα εφαρμογής προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης.

 

δ. Το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης ασκεί στην Περιφερειακή Ενότητα ιδίως τις αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις περιφέρειες, κατά την κείμενη νομοθεσία και οφείλει να απευθύνεται στη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την αντιμετώπιση θεμάτων της αρμοδιότητάς τους. Το Τμήμα αυτό ασκεί και τις εξής ειδικότερες αρμοδιότητες που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα:

 

δ.α. Την έγκριση σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

 

δ.β. Τη συγκρότηση σχολικών εφορειών που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

 

δ.γ. Τη λειτουργία πιστοποιημένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

δ.δ. Τη μέριμνα διασφάλισης της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού.

 

δ.ε. Την έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της χώρας με σχολεία της αλλοδαπής, της συνεργασίας αυτών, καθώς και της συμμετοχής μαθητών σε διεθνείς μαθητικές συναντήσεις.

 

δ)στ. Τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, Χορού και Κινηματογράφου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

ε. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για όλες τις διοικητικές εργασίες και πράξεις, οι οποίες αφορούν τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της.

 

Συγκέντρωση των στοιχείων, από τις σχολικές μονάδες του Νομού, των δικαιουμένων δωρεάν μεταφορά μαθητών (άρθρο 5 παράγραφος 1, κοινή υπουργική απόφαση 24001/2013).
Διεκπεραίωση των προβλεπομένων ενεργειών της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 της υπ' αριθμόν 24001/2013 κοινή υπουργική απόφαση.
Σύνταξη και κοστολόγηση των απαιτουμένων δρομολογίων και θεώρησή τους ως προς την ακρίβεια των χιλιομετρικών αποστάσεων (άρθρο 2, Κεφάλαιο Γ, παράγραφος γ, κοινή υπουργική απόφαση 24001/2013).
Αποστολή των εγκεκριμένων πινάκων με τα δρομολόγια, στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση του μεταφορικού έργου, κατόπιν διενέργειας των προβλεπομένων διαγωνιστικών διαδικασιών.
Αντιμετώπιση κάθε θέματος που ανακύπτει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και αφορά την ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους στις σχολικές μονάδες που φοιτούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 202855/2016 απόφαση (ΦΕΚ 4400/Β/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.