Προεδρικό διάταγμα 100/14 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής είναι ιδίως:

 

α) ο σχεδιασμός και η εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο και η εξασφάλιση χρηματοδότησής τους,

 

β) η επεξεργασία και η εισήγηση μέτρων δασικής πολιτικής,

 

γ) η παρακολούθηση και εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για θέματα αρμοδιότητας της.

 

2. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης,

 

β) Τμήμα Δασοπονικών Μελετών, Εφαρμογών και Έρευνας,

 

γ) Τμήμα Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προϊόντων και Ειδών CITES,

 

δ) Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και Δασικής Στατιστικής.

 

3. α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) ο σχεδιασμός της δασικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες,

 

β)β) η επεξεργασία και η εισήγηση μέτρων δασικής πολιτικής,

 

γ)γ) η σύνταξη και η προώθηση ετησίων και πολυετών προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης, η ένταξη τους στα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους,

 

δ)δ) ο χειρισμός θεμάτων του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου,

 

ε)ε) η παρακολούθηση της δασοπονίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η συνεργασία για θέματα δασικής πολιτικής,

 

στ)στ) η αξιολόγηση της εφαρμογής της δασικής πολιτικής και των προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης,

 

ζ)ζ) η εισήγηση για την κατάρτιση του Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ για το σύνολο των δασικών υπηρεσιών της χώρας, για την κατανομή των διατιθέμενων πιστώσεων, και ο χειρισμός συναφών θεμάτων.

 

β) Στο Τμήμα Δασοπονικών Μελετών, Εφαρμογών και Έρευνας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, κανονισμών και τιμολογίου αμοιβής μελετητών για την εκπόνηση διαχειριστικών μελετών των δασικών οικοσυστημάτων και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους,

 

β)β) η μέριμνα για την επιμόρφωση/εκπαίδευση των υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας,

 

γ)γ) η επεξεργασία και προώθηση προς ένταξη υποβληθέντων ερευνητικών προγραμμάτων δασικής έρευνας, σύνταξη συμβάσεων, παρακολούθηση υλοποίησης και παραλαβή αυτών.

 

γ) Στο Τμήμα Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προϊόντων και Ειδών CITES ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή της Σύμβασης CITES, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης πιστοποιητικών και αδειών για είδη CITES,

 

β)β) η έκδοση απλών αδειών για την εισαγωγή ή εξαγωγή ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που δεν περιλαμβάνονται στα είδη CITES,

 

γ)γ) η μέριμνα για την εφαρμογή Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το εμπόριο ξυλείας και των προϊόντων αυτής,

 

δ)δ) η παρακολούθηση της διακίνησης και εμπορίας των δασικών προϊόντων.

 

δ) Στο Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και Δασικής Στατιστικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η παροχή οδηγιών για τη βιομηχανική αξιοποίηση της δασικής παραγωγής,

 

β)β) η γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα ίδρυσης και επέκτασης δασικών βιομηχανιών και η άσκηση τεχνολογικού ελέγχου των εγκαταστάσεων παραγωγής και επεξεργασίας δασικών προϊόντων,

 

γ)γ) η κατάρτιση και καθιέρωση προτύπων τυποποίησης και πιστοποίησης των δασών, της αειφορικής προέλευσης των προϊόντων του ξύλου και των λοιπών δασικών προϊόντων,

 

δ)δ) ο καθορισμός ποιοτικών προδιαγραφών για τα εισαγόμενα και εξαγόμενα δασικά προϊόντα, καθώς και η προεργασία για τον καθορισμό προϋποθέσεων για έκδοση σήματος συμμόρφωσης προς τις εν λόγω προδιαγραφές και πρότυπα,

 

ε)ε) η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τα δασικά οικοσυστήματα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Δασικές Υπηρεσίες και η έκδοση Απολογισμού,

 

στ)στ) η διάθεση πριστής ξυλείας, ξυλοκατασκευών και υπολειμμάτων κατεργασίας ξύλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.