Νομοθετικό διάταγμα 4372/64 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος εις το δια του άρθρου 1 συνιστώμενο νέον Υπουργείον μεταφέρονται οι κάτωθι Υπηρεσίες και θέσεις (κεντρικές και περιφερειακές) μεθ' όλου του πάσης φύσεως προσωπικού αυτών (τακτικού ή μη) της παρά το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας Γενικής Διευθύνσεως Υγιεινής και εκ των Γενικών Υπηρεσιών αυτού των Υγειονομικών Επιθεωρητών της Διευθύνσεως Επιθεωρήσεως και της Κεντρικής Αποθήκης υγειονομικού Υλικού, ως και της Υγειονομικής Σχολής.

 

2. Δια βασιλικού διατάγματος εκδοθησόμενου εντός τεσσάρων μηνών από της ισχύος του παρόντος τη με πρόταση του Προέδρου της Κυβερνήσεως και των αρμοδίων κατά περίπτωσιν Υπουργών:

 

α) θέλουν μεταφερθούν εκτός των εν τη παραγράφω 1 αναφερομένων, εκ του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας εις το συνιστώμενο Υπουργείον Υγιεινής οι Υπηρεσίες και θέσεις αίτινες αναγκαίες δια την εκπλήρωση των εις αυτό μεταφερθεισών δια του παρόντος αρμοδιοτήτων.

 

β) θέλει καθορισθεί κατά τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3925/1959 περί Υπουργείων και των Οργανισμών των Δημοσίων Υπηρεσιών η οργάνωσις των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών του Νέου Υπουργείου και οι κατ' ιδίαν αρμοδιότητες των Υπηρεσιών τούτου, επιτρεπομένης άμα της καταργήσεως θέσεων.

 

3. Τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας καθορίζουν δια πράξεων των δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εντός τεσσάρων μηνών από της δημοσιεύσεως των κατά την προηγουμένη παράγραφο 2 Διαταγμάτων το προσωπικόν το οποίον μεταφέρεται καταλαμβάνον ομοιόβαθμους και της αυτής κατηγορίας θέσεις εκ των συνιστώμενων δια των Διαταγμάτων τούτων.

 

4. Μέχρις εκδόσεως των κατά την παράγραφο 2 βασιλικών διαταγμάτων το δια του παρόντος συνιστώμενο νέον Υπουργείον ασκεί τις υπαχθείσας εις αυτό αρμοδιότητας δια των υφισταμένων παρά το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας Υπηρεσιών, το δε πάσης φύσεως προσωπικόν των Υπηρεσιών τούτων το κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος χρησιμοποιούμενο αποκλειστικώς δια την άσκηση των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων λογίζεται από της ισχύος του παρόντος ως τελούν εν αποσπάσει παρά το συνιστώμενο Υπουργείο Υγιεινής.

 

5. Εν περιπτώσει αμφισβητήσεων το εν προσωρινή αποσπάσει προσωπικόν καθορίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής.

 

6. Δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων τη με πρόταση του Προέδρου της Κυβερνήσεως, του Υπουργού Υγιεινής ως και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού, εντός προθεσμίας εξ μηνών από της ισχύος του παρόντος δύναται να μεταφερθούν εις το συνιστώμενο Υπουργείον Υγιεινής Υπηρεσία άλλων Υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ασκούσες αρμοδιότητες σχετικές με τις αρμοδιότητες τούτου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.