Νόμος 998/79 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Εκμίσθωση δημοσίων εκτάσεων προς αναδάσωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δημόσιες δασικές εκτάσεις των περιπτώσεων γ' έως και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, ή δημόσια χορτολιβαδικά ή άλλα εδάφη κηρυσσόμενα ως αναδασωτέα, δύνανται μετά σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών να εκμισθώνονται δια χρονικόν διάστημα μέχρι πενήντα ετών εις νομικά ή φυσικά πρόσωπα δια την με μέριμνα και δαπάναις τούτων δημιουργίαν δασικών φυτειών προς αποκλειστική δασοπονική εκμετάλλευση, απαγορευόμενης ρητώς πάσης άλλης τοιαύτης.

 

2. Η εκμίσθωσις ενεργείται κατόπιν δημοπρασίας δια συμβάσεως υπογραφομένης υπό του Υπουργού Γεωργίας, ή του υπό τούτου εξουσιοδοτουμένου, και του αναλαμβάνοντος την δημιουργίαν και την εκμετάλλευση της δασικής φυτείας ή δάσους και που καθορίζει την διάρκειαν ταύτης, το μίσθωμα εις ποσοστόν επί του προϊόντος της εκμεταλλεύσεως της εκμισθούμενης εκτάσεως, τις υποχρεώσεις του μισθωτού τόσον δια την πραγματοποίηση των αναδασώσεων όσον και δια την δασική εκμετάλλευση, ως και πάσαν άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας δύνανται να καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία των ως άνω συμβάσεων ή και πρότυπα τοιούτων συμβάσεων.

 

3. Η κήρυξις των δια της ως άνω συμβάσεως παραχωρουμένων χορτολιβαδικών ή άλλων εδαφών ως αναδασωτέων ενεργείται εντός μηνός από της υπογραφής της συμβάσεως δεν δύναται δε να αρθεί προ της λήξεως της μισθώσεως. Η μη πραγματοποίησις της αναδασώσεως κατά τους όρους της συμβάσεως συνεπάγεται υποχρεωτικώς καταγγελία ταύτης και έκπτωση του μισθωτού από παντός εκ ταύτης απορρέοντος δικαιώματος.

 

4. Οι κατά την λήξη ή την κατά τους όρους της συμβάσεως πρόωρη λύση της μισθώσεως υπάρχουσες επί της εκμισθωθείσης εκτάσεως δασικές φυτείες περιέρχονται εις το Δημόσιον και αποτελούν αντικείμενον διαχειρίσεως παρ' αυτού ως δημόσια δάση.

 

5. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ισχύουν και δια την εκμίσθωση δημοτικών ή κοινοτικών δασικών εκτάσεων ή χορτολιβαδικών εδαφών. Η εκμίσθωσις ενεργείται πάντοτε κατόπιν δημοπρασίας κατά τις διατάξεις της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας, της σχετικής περί κατακυρώσεως αυτής αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου υποκείμενης εις την έγκριση του νομάρχου.

 

6. Δημόσια χορτολιβαδικά εδάφη, τα οποία δεν εξυπηρετούν ή δεν προκρίνονται δια την εξυπηρέτησιν άλλων εκ δημοσίου συμφέροντος επιβαλλομένων σκοπών κατά τα εν άρθρο 74 παράγραφος 1 οριζόμενα, κηρυσσόμενα αναδασωτέα δύναται να παραχωρούνται κατά κυριότητα εις δήμους ή κοινότητας προς δημιουργίαν πάρκων ή αλσών, ή δασών αναψυχής ή προστατευτικών δασών. Η παραχώρησις ενεργείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας και τελεί πάντοτε υπό τον όρον της συντηρήσεως του πάρκου ή άλσους ή δάσους υπό του Δήμου ή Κοινότητος. Η φύτευσις δύναται να βαρύνει είτε το Δημόσιον είτε τον Δήμο ή Κοινότητα είτε και αμφότερα τα μέρη, ως κατά περίπτωσιν ο Υπουργός Γεωργίας θέλει ορίσει. Εάν δεν τηρηθούν οι όροι της παραχωρήσεως αίρεται αυτοδικαίως η παραχώρησις και η κυριότης της εκτάσεως επανέρχεται εις το Δημόσιον.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.