Νόμος 719/77 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ακίνητα στα Δωδεκάνησα, που περιήλθαν κατά την διάρκειαν της Ιταλικής κατοχής εις την κυριότητα του Ιταλικού Δημοσίου και εν συνεχεία του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω μη προσαγωγής υπό των ιδιοκτητών αυτών κατά την κατάρτιση του κτηματολογίου των αποδεικτικών της ιδιοκτησίας των στοιχείων ή μη προσαγωγής επαρκών τοιούτων, ή απαλλοτριωθέντα υπό της Ιταλικής Διοικήσεως διότι παρέμειναν ακαλλιέργητα, αποδίδονται υπό τούτου εις τους τέως ιδιοκτήτες αυτών ως και εις τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των, κατά περίπτωσιν, Έλληνες το γένος.

 

2. Της κατά τα ανωτέρω αποδόσεως εξαιρούνται τα κάτωθι ακίνητα:

 

α) Τα μεταβιβασθέντα εις τρίτους ως και τα χρησιμοποιούμενα προς εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού.

β) Τα εφ' ων έχουν ανεγερθεί οικοδομές υπό της τέως Ιταλικής Διοικήσεως ή του Ελληνικού Δημοσίου, ή παρά τρίτων, ενεργησάντων είτε δια λογαριασμό του Δημοσίου, είτε και αυθαιρέτως, εκτός εάν ο αυθαιρέτως οικοδομήσας τυγχάνει ο πρώην ιδιοκτήτης.

γ) Τα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1154/1972, ως νυν ισχύει, κριθέντα ή κρινόμενα ως απαραίτητα δια την εξυπηρέτησιν κρατικών αναγκών ή αναγκών των εις α ταύτα έχουν παραχωρηθεί κατά χρήσιν Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

δ) Τα κείμενα εντός τους σχεδίου πόλεως των πόλεων Ρόδου και Κω, ως και τα εντός ζώνης 150 m από της μέσης στάθμης της γραμμής της θαλάσσης. Η ζώνη αυτή, ειδικώς δια τις εκατέρωθεν του Ενυδρείου (Ακτή Κουμπουρνού) της πόλεως Ρόδου κείμενες εκτάσεις μέχρι μήκους οκτώ (8) km εκ τούτου, μετρούμενου επί του άξονος των πλησιέστερων, προς τις ακτές Εθνικών ή Επαρχιακών οδών, ορίζεται εις χίλια (1.000) m.

ε) Τα κείμενα εκτός σχεδίου πόλεως αστικά ακίνητα μόνον καθ' ο τμήμα ταύτα υπερβαίνουν το, υπό των περί σχεδίου πόλεως διατάξεων, επιτρεπόμενο προς οικοδόμηση εμβαδόν. Η εξαίρεσις αυτή δεν ισχύει εάν το τμήμα τούτο είναι έλασσον του επιτρεπομένου προς οικοδόμηση εμβαδού και δεν δύναται, δια συνενώσεώς του μετά συνεχόμενης δημοσίας εκτάσεως, να αποτελέσει έκταση ίση ή μείζονα του εμβαδού τούτου.

στ) Το πέραν της εκτάσεως των είκοσι πέντε (25) στρεμμάτων τμήμα των εχόντων τουριστική ή οικοπεδική αξίαν αγροτικών κτημάτων, το πέραν της εκτάσεως των εκατό (100) στρεμμάτων τμήμα των μη εχόντων τουριστική ή οικοπεδική αξίαν αγροτικών κτημάτων κατά συνιδιοκτήτη.

 

3. Η απόδοση των ακινήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνεται με απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 34 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984).

 

4. Η εικαζόμενη κυριότητα του ενδιαφερομένου αποδεικνύεται:

 

α) αν αυτός ήταν ιδιοκτήτης, πριν το ακίνητο περιέλθει στο ιταλικό δημόσιο, από τον τυχόν υπάρχοντα παλαιό τίτλο ιδιοκτησίας ή από το περιεχόμενο του απογραφικού βιβλιαρίου και

β) αν αυτός δεν είναι ο αρχικός ιδιοκτήτης, από τα πιο πάνω και επιπλέον από δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι καθολικός ή ειδικός διάδοχος του αρχικού ιδιοκτήτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 34 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984).

 

5. Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ενεργεί έρευνα όταν κατά την κρίση του Οικονομικού Εφόρου δημόσιων κτημάτων Ρόδου απαιτείται αυτοψία και εκδίδει αιτιολογημένο πόρισμα, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται και οι απόψεις της μειοψηφίας.

 

6. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου καταθέτει ο ενδιαφερόμενος στον οικονομικό έφορο δημοσίων κτημάτων Ρόδου και με βάση αυτά εκδίδεται η απόφαση του Νομάρχη, χωρίς να απαιτείται γνώμη της επιτροπής δημοσίων κτημάτων Δωδεκανήσου. Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου, κατά την κρίση του, μπορεί να ζητήσει τη γνωμοδότηση της πιο πάνω επιτροπής για συγκεκριμένο ακίνητο. Δικαίωμα να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής έχει και ο ενδιαφερόμενος σε περίπτωση που θεωρήσει ότι θίγεται.

 

7. (πρώην 5). Η περί αποδόσεως απόφασις του Νομάρχου αποτελεί τίτλο δεκτικό μεταγραφής.

 

8. (πρώην 6) Η κατά το παρόν άρθρο ρύθμισις δεν καταλαμβάνει τους υπό του Δημοσίου τέως ιδιοκτήτες ή διαδόχους αυτών που ικανοποιήθηκαν δια της αποδόσεως των δικαιουμένων αυτούς ακινήτων ή παραχωρήσεως ετέρων τοιούτων ή καταβολής αποζημιώσεως ή δι' οιουδήποτε ετέρου τρόπου.

 

9. (πρώην 7) Δια την, βάσει του παρόντος άρθρου, απόδοση των ακινήτων ουδείς φόρος, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων οφείλεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 5 και 6 προστέθηκαν και οι αρχικές παράγραφοι 5, 6 και 7 αριθμήθηκαν σε 7, 8 και 9 αντίστοιχα με την παράγραφο 7 του άρθρου 34 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.