Νόμος 716/77 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Επίβλεψη των εργασιών εκπόνησης της μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επίβλεψη της εκπόνησης της μελέτης ασκείται από διπλωματούχους Ανωτάτης Σχολής, που ορίζονται από τον εργοδότη. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζονται τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του επιβλέποντα, ο τρόπος ασκήσεως αυτής και κάθε συναφής λεπτομέρεια.

 

2. Η παραπάνω επίβλεψη ανατίθεται στο σύνολο ή εν μέρει σε διπλωματούχο Ανωτάτης Σχολής που έχει τα νόμιμα προσόντα για το σκοπό αυτό και είναι υπάλληλος του εργοδότη, είτε όταν ο εργοδότης δεν διαθέτει υπάλληλο της απαιτούμενης ειδικότητας, είτε όταν πρόκειται περί μελέτης ιδιάζουσας ή ιδιαίτερα δυσχερής, χαρακτηριζόμενης ως τέτοιας με απόφαση του εργοδότη μετά από γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου. Επιτρέπεται η ανάθεση στον μελετητή καθηκόντων συμβούλου της επίβλεψης της κατασκευής του έργου που έχει μελετηθεί από αυτόν (συνεπίβλεψη) έναντι αμοιβής ανάλογης με την έκταση και το αντικείμενο της απασχόλησής του βάσει ειδικής σύμβασης. Αυτός που αναλαμβάνει την επίβλεψη αυτή ή τη συνεπίβλεψη έχει ευθύνες υπαλλήλου.

 

3. Στην περίπτωση μελέτης που απαιτεί ειδική πείρα ή μελέτης έργου εξαιρετικής σπουδαιότητας, επιτρέπεται ο εργοδότης, μετά από γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου, να αναθέτει, με σύμβαση που να καθορίζει τις υποχρεώσεις και την αποζημίωση αυτού, σε ιδιώτη, εξειδικευμένο επιστήμονα, καθήκοντα συμβούλου. Η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπόκειται στην έγκριση του αρμοδίου Υπουργού που παρέχεται μετά από γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.