Νόμος 716/77 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ειδικοί σύμβουλοι εμπειρογνώμονες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε ειδικής φύσεως μελέτες ή όπου απαιτείται λόγω ειδικών απαιτήσεων της μελέτης, επιτρέπεται η μετάκληση ή γενικά η χρήση ειδικών συμβούλων ή εμπειρογνωμόνων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.

 

2. Η κατά τα ανωτέρω χρήση συμβούλων ή εμπειρογνωμόνων διενεργείται κατόπιν εντολής του εργοδότη ή κατόπιν προτάσεως του Γραφείου Μελετών και έγκρισης του εργοδότη.

 

3. Καθήκοντα συμβούλου ή εμπειρογνώμονος μπορούν να ανατεθούν:

 

α) Σε Καθηγητές Υφηγητές και Επιμελητές Ανωτάτων Σχολών.

 

β) Σε Επιστήμονες οι οποίοι από την όλη σταδιοδρομία, ειδικότητα και επιστημονική κατάρτισή τους στον κατά περίπτωση τομέα μελετών, κρίνονται κατάλληλοι για το σκοπό αυτό από τον εργοδότη.

 

4. Η αμοιβή των παραπάνω αναφερόμενων συμβούλων ή εμπειρογνωμόνων καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και του ανάδοχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.