Νόμος 651/77 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρον 11 του νόμου [Ν] 323/1976 περί Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Τα κατά του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, στρέφονται ποινικά αδικήματα τα προβλεπόμενα υπό του από [ΒΔ] 01-08-1956 βασιλικού διατάγματος περί επιβολής κυρώσεως κατά των παραβατών των διατάξεων του από [ΒΔ] 15-06-1955 βασιλικού διατάγματος περί κυρώσεως του Κανονισμού λειτουργίας δικτύου υπονόμων της περιοχής της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και υπό του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 489/1968 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Οργανισμού Αποχετεύσεως της περιοχής Πρωτευούσης κειμένων διατάξεων, διώκονται αυτεπαγγέλτως, καταργούμενης πάσης αντιθέτου διατάξεως. Εις τις σχετικές ποινικές δίκες ο Οργανισμός Αποχετεύσεως Πρωτευούσης δύναται να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων, τόσον εν τη προδικασία όσον και εν τη κυρία διαδικασία, προς επιδίωξη της εκ των αξιοποίνων τούτων πράξεων αποζημιώσεως ως και χρηματικής ικανοποιήσεώς του, λόγω της εξ αυτών ηθικής βλάβης του, τηρουμένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 63 και επόμενα και 82 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εκπροσωπούμενος δια τινός των τακτικών αυτού υπαλλήλων, δυνάμει απλής εγγράφου εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμως αναπληρούντος αυτόν.

 

2. Εις τον ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτη, νομέα ή συνομέα τον συνδέοντα αυθαιρέτως άνευ αδείας, του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης το ακίνητό του μετά του δικτύου αποχετεύσεως περιοχής Πρωτευούσης, οριστικού ή εντεταγμένου και που αποχετεύει ούτω λάθρα ακάθαρτα ύδατα της επί του ακινήτου οικοδομής, επιβάλλεται, πέραν των κατά τις κείμενες διατάξεις ετέρων συνεπειών και κυρώσεων, και προσαύξησις του εκάστοτε ισχύοντος δικαιώματος συνδέσεως κατά 100%. Η Προσαύξησις αυτή μειώνεται κατά το ήμισυ εφ' όσον ούτος προσέλθει οικεία βούληση, προ πάσης ανακαλύψεως της λαθραίας αποχετεύσεως, εις τον Οργανισμό Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και υποβληθεί εις τις νομίμους διατυπώσεις προς σύνδεση. Εις τον επί τρίμηνον μετά σχετική πρόσκληση του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης που δυστροπεί εις την νομιμοποίηση της αποχετεύσεως του ακινήτου, δύναται να επιβάλλεται υπό της Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων, κατόπιν σχετικού εγγράφου του Γενικού Διευθυντού του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης προσωρινή διακοπή ύδατος μέχρι της τακτοποιήσεως των υποχρεώσεών του προς τον Οργανισμό Αποχετεύσεως Πρωτευούσης.

 

3. Εις τους ιδιοκτήτες, συνιδιοκτήτες, νομείς ή συννομείς ακινήτων αυθαιρέτων ήδη, κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνδεδεμένων μετά του δικτύου αποχετεύσεως περιοχής Πρωτευούσης παρέχεται ετησία προθεσμία από της δημοσιεύσεως του παρόντος, όπως προβούν εις την δια καταβολής των δικαιωμάτων και δαπανών συνδέσεως νομιμοποίηση της αποχετεύσεώς των. Παρεχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης ισχύουν κατ' αναλογίαν τα εις την προηγούμενη παράγραφο οριζόμενα.

 

4. Η βεβαίωσις των πόρων του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης προς είσπραξη αυτών κατά τις περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεις, συμφώνως προς την παράγραφος 6 του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2722/1953 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων των αφορωσών τον Οργανισμό Αποχετεύσεως Πρωτευούσης που προστίθεται δια του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 4129/1961, γίνεται υπό των οργάνων του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης κατά τα οριζόμενα δια προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων. Δι' ομοίου προεδρικού διατάγματος καθορίζεται και πάσα λεπτομέρεια αναγόμενη εις την τοιαύτη βεβαίωση και είσπραξη των πόρων του Οργανισμού τούτου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και επί των εκ του κανονισμού λειτουργίας δικτύου ή οιωνδήποτε ετέρων διατάξεων προκυπτουσών απαιτήσεων του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης καθ' οιουδήποτε τρίτου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.