Νόμος 4691/20 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνική Γνωμοδοτική Επιτροπή Λιπασμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το στοιχείο ε)ε' της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1565/1985 (ΦΕΚ 164/Α/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε)ε) Αν το προϊόν περιέχει πρώτες ύλες από αστικά ή βιομηχανικά απόβλητα να αναγράφεται η ένδειξη:

 

Το προϊόν περιέχει πρώτες ύλες από αστικά ή βιομηχανικά απόβλητα.}

 

2. Το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 1565/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 7: Τεχνική γνωμοδοτική επιτροπή λιπασμάτων

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εννεαμελής Τεχνική Γνωμοδοτική Επιτροπή Λιπασμάτων (ΤΕΓΕΛ) που αποτελείται από:

 

α) Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

 

β) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Έναν εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τον αναπληρωτή του.

 

δ) Έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τον αναπληρωτή του.

 

ε) Ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του.

 

στ) Έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ), συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος υποδεικνύεται από τον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, με τον αναπληρωτή του.

 

ζ) Έναν εκπρόσωπο του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος υποδεικνύεται από το Ινστιτούτο αυτό, με τον αναπληρωτή του.

 

η) Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), ο οποίος υποδεικνύεται από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του.

 

θ)Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του.

 

2. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος αναπληρώνεται από υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

 

3. Η Τεχνική Γνωμοδοτική Επιτροπή Λιπασμάτων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η θητεία των μελών της είναι διετής.

 

4. Η Τεχνική Γνωμοδοτική Επιτροπή Λιπασμάτων γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα λιπάσματα που παραπέμπει σε αυτή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

5. Εισηγητής της Τεχνικής Γνωμοδοτική Επιτροπή Λιπασμάτων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο προϊστάμενος του Τμήματος Λιπασμάτων και Εδαφολογίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να συνιστώνται ομάδες εργασίας, ειδικές ανά αντικείμενο, για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων σχετικών με τα λιπάσματα. Τα πορίσματα των ομάδων εργασίας υποβάλλονται στην Τεχνική Γνωμοδοτική Επιτροπή Λιπασμάτων για διευκόλυνση του έργου της.

 

7. Κατά τα λοιπά, για τη συγκρότηση, τη λειτουργία, τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις της Τεχνικής Γνωμοδοτική Επιτροπή Λιπασμάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).}

 

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1565/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου της παραγράφου 7, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει ένσταση στην αρμόδια υπηρεσία που την εξέδωσε, μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την επίδοσή της. Η αρμόδια υπηρεσία αποφασίζει την ακύρωση, εν όλω ή εν μέρει, ή την τροποποίηση της απόφασης ή την απόρριψη της ένστασης, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Γνωμοδοτική Επιτροπή Λιπασμάτων, η οποία εξετάζει τη νομιμότητα και την ουσία της απόφασης επιβολής προστίμου. Η απόφαση επί της ένστασης γνωστοποιείται στον ενιστάμενο μέσα σε προθεσμία 4 μηνών από την άσκησή της και κατά αυτής ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Αντίγραφο της προσφυγής κοινοποιείται από τον προσφεύγοντα στο αρμόδιο όργανο επιβολής του προστίμου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.