Νόμος 4691/20 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Αλιευτικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Αν υπάρχει κίνδυνος μείωσης ή καταστροφής των ιχθυαποθεμάτων και ιδιαίτερα του γόνου των ψαριών, ή άλλων υδρόβιων οργανισμών ή κίνδυνος γενικότερης διαταραχής του υδάτινου οικολογικού συστήματος ή για λόγους ρύθμισης της αλιείας, μπορεί με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Αλιείας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να επιβάλλονται για χρονική περίοδο μέχρι 1 έτος ειδικά ή πρόσθετα περιοριστικά της αλιείας μέτρα σε σχέση με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από τα διατάγματα που εκδόθηκαν ή εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να απαγορευθεί η αλιεία σε ορισμένη απόσταση από τις ακτές ή σε ορισμένο βάθος υδάτων, με ορισμένους τύπους σκαφών ή ορισμένα εργαλεία, ή η αλιεία ορισμένων ειδών, μεγεθών και ποσοτήτων αλιευμάτων σε μια ή περισσότερες θαλάσσιες, λιμνοθαλάσσιες, λίμνιες και ποτάμιες περιοχές.

 

Η ισχύς των μέτρων που έχουν ληφθεί με τις αποφάσεις αυτές, μπορεί να παραταθεί με όμοιες αποφάσεις μέχρι 1 ακόμη έτος.}

 

2. α) Η περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 4597/2019 (ΦΕΚ 35/Α/2019), καταργείται.

 

β) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης άδειας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους που επιβλήθηκε με απόφαση που εκδόθηκε μέχρι την 31-12-2014 διαγράφεται, εφόσον έχει καταβληθεί από τον κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη το επιβληθέν χρηματικό πρόστιμο ή το οφειλόμενο ποσό του χρηματικού προστίμου έχει υπαχθεί από τον πλοιοκτήτη σε ρύθμιση, η οποία τηρείται.}

 

γ) Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία παρακολούθησης της πορείας αποπληρωμής και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των χρηματικών προστίμων που προβλέπονται στην παράγραφο 5.}

 

3. Το από [ΒΔ] 23-03-1953 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 81/Α/1953), τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Κατά τις ημέρες του Σαββάτου και της επομένης της πανσελήνου Κυριακής, από την ανατολή του ηλίου της συγκεκριμένης ημέρας μέχρι την ανατολή του ηλίου της επομένης ημέρας.}

 

β) Μετά το άρθρο 15 προστίθεται άρθρο 15Α ως εξής:

 

{Άρθρο 15Α

 

Οι απαγορεύσεις στη διενέργεια αλιείας με κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) που προβλέπονται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αφορούν σε όλη την αλιευτική δραστηριότητα που συνδέεται με την αναζήτηση αλιευμάτων, τη ρίψη, την πόντιση και την ανάσυρση του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου και εφαρμόζονται στο σύνολο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια αλιείας με αυτό.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.