Νόμος 4643/19 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. H πλήρωση οργανικών θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών / Διευθυντών Κλάδων γίνεται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης και η πολιτική αποδοχών των στελεχών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια, οι αποδοχές και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων.

 

Στη διαδικασία δύναται να συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης από προσωπικό της εταιρείας, οι αποδοχές της παρούσας παραγράφου δεν διατηρούνται μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του στελέχους από τη θέση. Ειδικά οι θέσεις Βοηθών Διευθυντών/ Διευθυντών Κλάδων που δύνανται να καλύπτονται κατά την παρούσα παράγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό 20% επί του συνόλου των σήμερα προβλεπόμενων θέσεων των Βοηθών Διευθυντών / Διευθυντών Κλάδων αντίστοιχα.

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) δεν έχει εφαρμογή στις αμοιβές των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών της εταιρείας που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος.

 

3. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1, οι προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού γίνεται για κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχιακών αναγκών με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού. Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες σε συνολικό χρόνο 12 μηνών. Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες.

 

4. Στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού παύει να ισχύει και να εφαρμόζεται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί προσλήψεων προσωπικού, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την εξαίρεση της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994).

 

5. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 2244/1994, όπως ισχύει, και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 9 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.