Νόμος 4600/19 - Άρθρο 103

Άρθρο 103: Περί ηλεκτρονικής καταχώρισης παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 3892/2010 (ΦΕΚ 189/Α/2010) προστίθενται περιπτώσεις ι)στ' και ι)ζ' ως εξής:

 

{ι)στ) Μαία-μαιευτής: οι μαίες και μαιευτές που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα έχουν δικαίωμα παροχής παραπεμπτικών σε ασφαλισμένους του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εκτέλεση των παραπεμπτικών πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.}

 

2. H παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3892/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλους του φορείς και κλάδους υγείας της κοινωνικής ασφάλισης, τους ασφαλισμένους σε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης., καθώς και τους ιατρούς, τις μαίες - μαιευτές και τους φαρμακοποιούς, όπως ορίζονται στο άρθρο 1..

 

3. Στο νόμο [Ν] 3892/2010 προστίθενται άρθρα 3Α ως εξής:

 

{Άρθρο 3Α: Υποχρεώσεις μαιών - μαιευτών ως προς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

 

1. Οι μαίες - μαιευτές υποχρεούνται να γράφονται ως χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης που διαχειρίζεται ο Φορέας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης - ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται ειδικότερα στις παραγράφους 2 έως 9.

 

2. Κατά την εγγραφή τους οι μαίες-μαιευτές δηλώνουν τα εξής:

 

α) επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και μητρώνυμο,

 

β) αριθμό άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος και ημερομηνία έναρξης επαγγέλματος,

 

γ) ιδιότητα μαίας - μαιευτή,

 

δ) ΑΜΚΑ,

 

ε) αριθμό μητρώου στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ανήκουν και ημερομηνία εγγραφής σ' αυτόν,

 

στ) σύλλογο μαιών, στον οποίο ανήκουν,

 

ζ) αριθμό φορολογικού μητρώου,

 

η) αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή αριθμό διαβατηρίου για τους αλλοδαπές-αλλοδαπούς μαίες - μαιευτές,

 

θ) στοιχεία διεύθυνσης εργασίας,

 

ι) κωδικό υγειονομικής μονάδας. Οι μαίες - μαιευτές που είναι εγγεγραμμένοι ως χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ταυτοποιούνται κατά την είσοδό τους στο σύστημα με τη χρήση στοιχείων ταυτοποίησης. Η εγγραφή και η ταυτοποίηση είναι απαραίτητη για την ηλεκτρονική καταχώριση παραπεμπτικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα.

 

3. Οι μαίες - μαιευτές, αφού προβούν στην ταυτοποίηση του ασθενούς με την επίδειξη οποιουδήποτε πρόσφορου δημοσίου εγγράφου (όπως ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικού γέννησης με συνημμένη φωτογραφία κ.λ.π.) και τη χρήση Α.Μ.Κ.Α., καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τα παραπεμπτικά. Στα παραπεμπτικά οι μαίες - μαιευτές καταχωρίζουν το είδος της εξέτασης που επιβάλλεται να εκτελεστεί. Επίσης, τους δίνεται η δυνατότητα να εισάγουν με ελεύθερο κείμενο την αιτία παραπομπής του ασφαλισμένου στο αντίστοιχο πεδίο, όπου κρίνεται απαραίτητο, ή να επιλέξουν τη διάγνωση, χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα κωδικοποιήσεων (ΙCD). Στη συνέχεια, εισάγουν τις εξετάσεις από τον κατάλογο εγκεκριμένων πράξεων, από το τιμολόγιο ιατρικών πράξεων και εξετάσεων ή/και τον κανονισμό παροχών.

 

4. Το παραπεμπτικό που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά περιέχει στοιχεία της μαίας - μαιευτή που το καταχώρισε, την ημερομηνία καταχώρισης και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκτέλεσής τους. Κάθε παραπεμπτικό που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος εμφανίζεται και με την μορφή γραμμωτού κώδικα (barcode).

 

5. Μετά την επιβεβαίωση της ολοκληρωμένης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης του παραπεμπτικού, οι μαίες-μαιευτές εκτυπώνουν αντίγραφο του παραπεμπτικού που καταχωρίστηκε, το υπογράφουν και το παραδίδουν στον ασθενή, ο οποίος το παραδίδει στη δημόσια δομή παροχής υπηρεσιών υγείας που θα εκτελέσει το εν λόγω παραπεμπτικό αντίστοιχα.

 

6. Η εκτέλεση των παραπεμπτικών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προθεσμίες, οι οποίες προβλέπονται στον Κανονισμό του εκάστοτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

7. Οι μαίες -μαιευτές μπορούν να ακυρώσουν παραπεμπτικό που έχουν καταχωρίσει, αν τούτο δεν έχει εκτελεστεί.

 

8. Οι μαίες -μαιευτές έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των παραπεμπτικών που έχουν καταχωρίσει ηλεκτρονικά οι ίδιοι.

 

9. Οι μαίες -μαιευτές υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεσή τους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, καθώς και για την επεξεργασία, την καταχώριση και την εκτύπωση των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.