Νόμος 4530/18 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Όργανα ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων του παρόντος και των κανονισμών λειτουργίας Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων και κάθε άλλης συναφούς διάταξης ορίζονται τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τους νόμους [Ν] 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α/2000), 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) και το άρθρο 1 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006), η Ελληνική Αστυνομία, οι Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών, το Λιμενικό Σώμα για τους χώρους ευθύνης του και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου μπορούν, ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται στον παρόντα ή άλλους νόμους, να αφαιρούν επιτόπου από τον οδηγό που διέπραξε τις παραβάσεις του άρθρου 1 την ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου, για χρονικό διάστημα 15 ημερών. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης των ανωτέρω παραβάσεων τα αρμόδια όργανα διαβιβάζουν την έκθεση διαπίστωσης στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της μεγαλύτερης πρωτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης ιδιοκτητών Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και γνώμη της οικείας δευτεροβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης, μπορεί να συγκροτούνται κλιμάκια ελέγχου με σκοπό την εφαρμογή του παρόντος, με τη συμμετοχή ενός υπαλλήλου της ανωτέρω Διεύθυνσης, ενός εκπροσώπου της οικείας Αστυνομικής Αρχής και ενός εκπροσώπου της επαγγελματικής οργάνωσης που υπέβαλε τη σχετική πρόταση.

 

2. Το άρθρο 104 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.