Νόμος 4530/18 - Άρθρο 108

Άρθρο 108


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δημόσιας επιχείρησης, που υπάγεται στο Κεφάλαιο Α' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να καθορίζεται πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση για το προσωπικό της που απασχολείται στο πλαίσιο υλοποίησης, συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χρηματοδοτούμενων αποκλειστικώς από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς ή ίδιους πόρους του αρμόδιου φορέα μη προερχόμενους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή ιδιωτικά κονδύλια, ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων ή προγραμμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών ή εκπόνηση μελετών στην αλλοδαπή και μετακινείται για τις ανωτέρω ανάγκες στο εξωτερικό για προσδιορισμένο εκ των προτέρων χρονικό διάστημα, εφόσον η παραπάνω πρόσθετη αποζημίωση καταβάλλεται αποκλειστικά από πόρους προερχόμενους από την εκτέλεση του έργου ή του προγράμματος ή την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπόνηση των μελετών και σε καμία περίπτωση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις καταβολής, τα αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

Η πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται ανά περίπτωση με βάση τις εκάστοτε συγκεκριμένες συνθήκες και ιδίως το κόστος διαμονής του μετακινούμενου στο εξωτερικό και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το διπλάσιο του αντίστοιχου ποσού ημερήσιων αποδοχών του μετακινούμενου προσώπου. Σε περίπτωση καταβολής της πρόσθετης ημερήσιας αποζημίωσης του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλεται κανένα επιπλέον ποσό.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας δημόσιας επιχείρησης καθορίζεται η εκάστοτε χρονική διάρκεια της απασχόλησης, της μετακίνησης και της παραμονής του προσωπικού στο εξωτερικό, ο εκάστοτε αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούνται κατά περίπτωση στο έργο, πρόγραμμα, υπηρεσία ή μελέτη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας δημόσιας επιχείρησης εγκρίνονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν εκτελούνται πριν την παραπάνω έγκριση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.