Νόμος 4530/18 - Άρθρο 100

Άρθρο 100: Τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου 4070/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με έδρα την Αθήνα, απολαμβάνει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ενεργεί ανεξάρτητα και δεν ζητά ούτε λαμβάνει οδηγίες από κανέναν άλλον φορέα σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται.}

 

β) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 προστίθεται η φράση και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους.

 

γ) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 διαγράφεται.

 

2. Στις παραγράφους 3, 4, 6, 8 και 9 του άρθρου 6 του νόμου 4070/2012 η φράση Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντικαθίσταται από τις λέξεις Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι κανονιστικές αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων γνωστοποιούνται στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.}

 

4. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 4070/2012 μετά τις λέξεις επιχειρηματική ή μη, προστίθενται οι λέξεις ή να αναλαμβάνουν εργασία ή έργο.

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 4070/2012 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του μέλους (τακτικού ή αναπληρωματικού) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι ασυμβίβαστη με την εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β' βαθμού συγγένεια ή συζυγική σχέση με πρόσωπο που κατέχει το βουλευτικό αξίωμα ή είναι βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή είναι μέλος της Κυβέρνησης.

 

Το ασυμβίβαστο αυτό ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας. Η διαπίστωση του ανωτέρω ασυμβίβαστου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του μέλους, αντίστοιχα. Το ανωτέρω ασυμβίβαστο αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν καταλαμβάνει τα ήδη υπηρετούντα μέλη.}

 

5. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου 4070/2012 διαγράφονται οι λέξεις τριπλάσιο έως.

 

6. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του νόμου 4070/2012 προστίθεται η λέξη και πριν από τον αριθμό 9 και διαγράφονται η λέξη και ο αριθμός και 12.

 

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.