Νόμος 4519/18 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Τροποποίηση του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) για την ενσωμάτωση των άρθρων 1 και 3 της Οδηγίας 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16-04-2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2)β του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) καταργείται.

 

2. Στο άρθρο 1 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/201109) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Σε περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων για τα οποία η υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων των επιπτώσεων στο περιβάλλον προκύπτει ταυτόχρονα από τον παρόντα νόμο και από άλλες διατάξεις της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προωθεί την εφαρμογή κοινής (ενοποιημένης) διαδικασίας, που προβλέπεται στα άρθρα 10 και 12 και κατά την οποία διεξάγεται ενιαία εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμοί, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής αυτής της παραγράφου ρυθμίζονται, όπου απαιτείται, με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του συναρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.}

 

3. Μετά το άρθρο 36 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) προστίθεται άρθρο 36Α ως εξής:

 

{Άρθρο 36Α

 

Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι δυνατή για λόγους εναρμόνισης με το ενωσιακό δίκαιο η τροποποίηση των συνημμένων Παραρτημάτων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.