Νόμος 4513/18 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων - Δικαιολογητικά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων, το οποίο είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Αρμόδια αρχή για την τήρηση του Μητρώου Ενεργειακών Κοινοτήτων και για την καταχώρηση των καταστατικών και των στοιχείων των Ενεργειακών Κοινοτήτων σε αυτό, ορίζεται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια των αρμόδιων υπηρεσιών των κατά τόπους επιμελητηρίων.

 

2. Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών στοιχείων και πράξεων που καταχωρίζονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 3419/2005 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες αποφάσεις, το Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων περιέχει:

 

α) Την επωνυμία και το σκοπό της Ενεργειακής Κοινότητας,

 

β) την κατηγορία της Ενεργειακής Κοινότητας σε σχέση με την ευθύνη των συνεταίρων,

 

γ) τα ονοματεπώνυμα των νόμιμων εκπροσώπων της Ενεργειακής Κοινότητας.

 

3. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την καταχώρηση στο Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων, προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου πρακτικό της προσωρινής διοικητικής επιτροπής ή του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του συνεταιριστικού κεφαλαίου που ορίζεται στο καταστατικό.

 

Αν δεν προσκομιστεί το ανωτέρω μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των 3 μηνών, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο προβαίνει σε διαγραφή της Ενεργειακής Κοινότητας από το Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων.

 

Με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2, σε περίπτωση μερικής καταβολής ή μη καταβολής από μέλος ή μέλη του συνεταιριστικού κεφαλαίου, η προσωρινή διοικητική επιτροπή ή το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει και κωδικοποιημένο κείμενο του ισχύοντος καταστατικού που περιλαμβάνει αντίστοιχη μείωση του συνεταιριστικού κεφαλαίου και των συνεταιριστικών μερίδων.

 

4. Όταν μεταβάλλονται στοιχεία που καθιστούν αδύνατη την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 ή του άρθρου 6 παράγραφος 4, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου ενημερώνεται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

 

5. Αν η Ενεργειακή Κοινότητα οδηγηθεί σε λύση και εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 9, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο προβαίνει σε διαγραφή της Ενεργειακής Κοινότητας από το Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

 

6. Το πρακτικό της γενικής συνέλευσης για την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα και για την κατανομή αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης υποβάλλονται μέσα σε 1 μήνα για καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

 

7. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης μαζί με την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών δημοσιεύονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο μέσα σε 1 μήνα από την έγκρισή τους από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

 

8. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του Μητρώου Ενεργειακών Κοινοτήτων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του και την εφαρμογή του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.