Νόμος 4497/17 - Άρθρο 97

Άρθρο 97: Τροποποίηση άρθρων του προεδρικού διατάγματος 372/1992 (ΦΕΚ 187/Α/1992)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 372/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται 4 τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιά και με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τα λοιπά Επιμελητήρια της χώρας και αποτελείται από τους εξής:}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 372/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στις εκλογικές επιτροπές και στο βοηθητικό προσωπικό αυτών απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 108 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/2012 (ΦΕΚ 57/Α/2012). Αναφορικά με το φόρος προστιθέμενης αξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000).}

 

3. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 372/1992 διαγράφονται οι λέξεις: τρεις κατ' ανώτατο όριο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.