Νόμος 4497/17 - Άρθρο 91

Άρθρο 91: Πειθαρχική διαδικασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης καλεί τον εγκαλούμενο με γραπτή κλήση σε απολογία, τάσσοντάς του προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών. Στη συνέχεια διαβιβάζει τον φάκελο στο Συμβούλιο της παραγράφου 2. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

2. Για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών απαιτείται σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου, το οποίο αποτελείται:

 

α. από Πρόεδρο πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Αθηνών ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

β. δύο πρωτοδίκες του Πρωτοδικείου Αθηνών με τους αναπληρωτές τους,

γ. έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με έναν Διευθυντή από το ίδιο Υπουργείο ως αναπληρωτή του και

δ. έναν αιρετό εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

 

Γραμματέας του συμβουλίου και αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

3. Τα μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί ορίζονται με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από αίτημα του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη.

 

Ο αιρετός εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τη Διοικητική Επιτροπή της Ένωσης.

 

Τα μέλη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2, καθώς και ο γραμματέας, ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης συγκροτείται το συμβούλιο της παραγράφου 2 και συμπληρώνεται κάθε θέση μέλους που μένει κενή για οποιονδήποτε λόγο πριν από την λήξη της θητείας του μέλους αυτού. Η θητεία των μελών του είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί.

 

5. Ο εγκαλούμενος μπορεί να εμφανίζεται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο δικηγόρο ή να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο στο συμβούλιο και να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Το συμβούλιο συνεδριάζει σε δημόσια συνεδρίαση, για την οποία συντάσσονται πρακτικά, μπορεί να εξετάζει μάρτυρες και να εκτιμά οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η σύμφωνη γνώμη παρέχεται ύστερα από μυστική διάσκεψη, μέσα σε 2 μήνες το αργότερο, αφότου το συμβούλιο έλαβε το σχετικό αίτημα του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η ποινή πρέπει να είναι ανάλογη με τη βαρύτητα του παραπτώματος, στο οποίο έχει υποπέσει ο εγκαλούμενος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.