Νόμος 4497/17 - Άρθρο 87

Άρθρο 87: Συγκρότηση Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα διοικητικά συμβούλια των Επιμελητηρίων, μέσα σε ένα μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 69, κοινοποιούν στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης τα ονόματα των εκπροσώπων τους στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, ώστε να εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 86. Η εκπροσώπηση των Επιμελητηρίων ορίζεται ως εξής:

 

α. Τα Επιμελητήρια που έχουν ως πέντε χιλιάδες (5.000) μέλη εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρό τους.

 

β. Τα Επιμελητήρια που έχουν από πέντε χιλιάδες ένα (5.001) έως δέκα χιλιάδες (10.000) μέλη από τον Πρόεδρό τους και έναν εκπρόσωπο που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

γ. Τα Επιμελητήρια που έχουν από δέκα χιλιάδες ένα (10.001) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) μέλη εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρό τους και 2 εκπροσώπους που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

δ. Τα Επιμελητήρια που έχουν από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) μέλη εκπροσωπούνται από τον πρόεδρό τους και 3 εκπροσώπους που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ε. Τα Επιμελητήρια που έχουν περισσότερα από τριάντα χιλιάδες (30.000) μέλη εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρό τους και 4 εκπροσώπους που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

2. Αν προκύπτει άρτιος αριθμός εκπροσώπων σε Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4, το Επιμελητήριο με τον μικρότερο αριθμό μελών καταλαμβάνει μία ακόμα έδρα.

 

3. Ο ορισμός των εκπροσώπων κάθε Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

 

α. Κάθε συνδυασμός που εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κατάλογο που αποτελείται από το σύνολο των εκλεγέντων στο Διοικητικό Συμβούλιο μελών του.

 

β. Ο συνολικός αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που συνέλεξαν οι συνδυασμοί οι οποίοι κατέλαβαν τουλάχιστον μία έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις πλέον πρόσφατες εκλογές διαιρείται με τον συνολικό αριθμό των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

 

γ. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, εκπροσώπων στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

 

δ. Οι έδρες που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ε. Οι εκπρόσωποι στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο ορίζονται με την ανωτέρω διαδικασία και σύμφωνα με τη σειρά που είχαν δηλωθεί στη λίστα της περίπτωσης α'.

 

4. Αν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου προέρχεται από συνδυασμό στον οποίο δεν αντιστοιχεί έδρα στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, η αντίστοιχη έδρα στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο αφαιρείται από το συνδυασμό που κατέχει τις λιγότερες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.