Νόμος 4497/17 - Άρθρο 78

Άρθρο 78: Προμήθειες Επιμελητηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η σύναψη και εκτέλεση όλων των συμβάσεων προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών και ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και των Επιμελητηρίων, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

2. Όταν οι εταιρίες των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 65 συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών και ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων αξίας άνω των 2.500 €, υποχρεούνται να τις αναρτούν με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε διακριτή σελίδα του ιστοτόπου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του οικείου Επιμελητηρίου. Απαγορεύεται η ανάθεση προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων από τις εταιρίες αυτές προς επιχειρήσεις, στις οποίες ασκούν έλεγχο μέλη των οργάνων διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, του οικείου Επιμελητηρίου ή των εταιριών αυτών ή συγγενείς τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τέταρτου βαθμού.

 

3. Συμβάσεις υπηρεσιών και έργων από τα Επιμελητήρια ή την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων με τις εταιρείες των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 65 συνάπτονται αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη τους υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α. το έργο ή η υπηρεσία δεν ταυτίζονται με την άσκηση κατ' εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου,

 

β. η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου ή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων έχει διαπιστώσει και τεκμηριώσει την αντικειμενική αδυναμία των οικείων οργανικών μονάδων σχετικά με την παροχή αυτών των υπηρεσιών προς τα μέλη του,

 

γ. η σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής για τη σύναψη σύμβασης έχει κοινοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου ή στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.