Νόμος 4497/17 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Διεξαγωγή εκλογών και κατανομή εδρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

 

2. Το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν υποψήφιο από κάθε Τμήμα του Επιμελητηρίου. Ο αριθμός των υποψήφιων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων ενός συνδυασμού είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των υποψήφιων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.

 

3. Ο αριθμός των εκπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Επιμελητηρίου κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη ως εξής:

 

α. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται δια του συνολικού αριθμού των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

 

β. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοί του.

 

γ. Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου καταλαμβάνει την πρώτη έδρα του συνδυασμού σε τμήμα της επιλογής του, στο οποίο ο συνδυασμός έχει λάβει τουλάχιστον 1 έδρα.

 

δ. Οι έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους.

 

4. Οι εκπρόσωποι για το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε συνδυασμού, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3, κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:

 

α. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων ανά Τμήμα διαιρείται με το συνολικό αριθμό των εδρών του οικείου Τμήματος, όπως αυτός καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 69. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο του Τμήματος.

 

β. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει ανά Τμήμα τόσες έδρες, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο του Τμήματος στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε στο οικείο Τμήμα.

 

γ. Αν ο συνολικός αριθμός εδρών που καταλαμβάνει ένας συνδυασμός από όλα τα Τμήματα, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, είναι μεγαλύτερος του αριθμού των εδρών που δικαιούται, σύμφωνα με την παράγραφο 3, οι πλεονάζουσες έδρες ανακατανέμονται ως εξής:

 

α)α. οι πλεονάζουσες έδρες του συνδυασμού αφαιρούνται ανά μία από εκείνα τα τμήματα στα οποία ο συνδυασμός συγκέντρωσε τα χαμηλότερα ποσοστά ψήφων κατά αύξουσα σειρά,

β)β. στη συνέχεια, αυτές οι έδρες κατανέμονται ανά μία και κατά φθίνουσα σειρά σε εκείνους τους συνδυασμούς οι οποίοι δικαιούνται επιπλέον έδρες και έχουν συγκεντρώσει τα υψηλότερα ποσοστά ψήφων σε αυτά τα τμήματα.

 

δ. Οι έδρες των επιμέρους Τμημάτων που παραμένουν αδιάθετες κατανέμονται ως εξής:

 

α)α. Ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός καταλαμβάνει αδιάθετες έδρες κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων στα επιμέρους Τμήματα μέχρι να συμπληρώσει το συνολικό αριθμό των εδρών που δικαιούται. Αν ο συνολικός αριθμός εδρών που καταλαμβάνει ο συνδυασμός από όλα τα Τμήματα εξακολουθεί να είναι μικρότερος του αριθμού των εδρών που δικαιούται σύμφωνα με την παράγραφο 3, καταλαμβάνει διαδοχικά τις επιπλέον έδρες σε εκείνα τα τμήματα όπου υπάρχουν αδιάθετες έδρες και ο συνδυασμός συγκέντρωσε τα υψηλότερα ποσοστά ψήφων κατά φθίνουσα σειρά.

 

β)β. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται ακολούθως, κατά σειρά συνολικού αριθμού ψήφων, για τους υπόλοιπους συνδυασμούς, οι οποίοι δικαιούνται αδιάθετες έδρες.

 

ε. Συνδυασμός που δικαιούται έδρες σύμφωνα με την κατανομή της παραγράφου 3 και έχει λάβει αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων, ο οποίος είναι μικρότερος από τα εκλογικά μέτρα όλων των Τμημάτων, καταλαμβάνει τις έδρες στα Τμήματα όπου διαθέτει το μεγαλύτερο υπόλοιπο.

 

στ. Συνδυασμός που έχει το ίδιο υπόλοιπο σε περισσότερα του ενός Τμήματος καταλαμβάνει αδιάθετη έδρα στο Τμήμα όπου έλαβε τις λιγότερες έδρες κατά την πρώτη κατανομή.

 

5. Οι έδρες καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

 

6. Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν μέχρι 3 υποψηφίους του οικείου Τμήματος. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό προτίμησης προσμετράται υπέρ του συνδυασμού.

 

7. Ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που συγκέντρωσε τουλάχιστον το 50% των ψήφων. Αν κανείς συνδυασμός δεν συγκέντρωσε αυτό το ποσοστό, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ των επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν σε αυτό, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου, η οποία λαμβάνει χώρα εντός 15 ημερών από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν πρόσκλησης της απερχόμενης Διοικητικής Επιτροπής ή, αν αυτή παραληφθεί, του διοικητικού προϊσταμένου του Επιμελητηρίου. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και ως πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Προέδρου επιτρέπεται μία φορά. μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του.

 

8. Οι εκλογές διεξάγονται με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

 

9. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ρυθμίζονται τα λοιπά διαδικαστικά θέματα διεξαγωγής των εκλογών και ιδίως:

 

α. η συγκρότηση και λειτουργία των εκλογικών επιτρόπων, η σύνταξη εκλογικών καταλόγων, ο τύπος του ψηφοδελτίου, η ανακήρυξη υποψηφίων, η εποπτεία και προπαρασκευή των εκλογών, καθώς και η έναρξη, διεξαγωγή και λήξη της ψηφοφορίας, μέχρι την ανακήρυξη των επιτυχόντων υποψηφίων,

 

β. η διαδικασία και το πληροφοριακό σύστημα διεξαγωγής των εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία, η μέθοδος ταυτοποίησης των εκλογέων, η συγκρότηση της εφορευτικής επιτροπής, η οποία θα έχει την ευθύνη διενέργειας της ψηφοφορίας και εξαγωγής των αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

10. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, καθορίζεται το εύρος της αποζημίωσης των μελών των εκλογικών και εφορευτικών επιτροπών, καθώς και του βοηθητικού προσωπικού αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.