Νόμος 4497/17 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Είδη εμπορίας αδειών παραγωγών πωλητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα είδη εμπορίας, για τα οποία χορηγείται η άδεια παραγωγού πωλητή, είναι:

 

α. οπωροκηπευτικά,

 

β. αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,

 

γ. λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια,

 

δ. ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 29/2012 και την 323902/2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2026/Β/2009),

 

ε. οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή (Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013, Κανονισμός (ΕΚ) 606/2009, Κανονισμός (ΕΚ) 607/2009, Κανονισμός 436/2009) και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία υπ' αριθμόν 5833/155045/2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3324/Β/2013) όπως ισχύει, υπ' αριθμόν 285870/2004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1372/Β/2004), υπ' αριθμόν 6141/148160/2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2904/Β/2015), υπ' αριθμόν 5067/117292/2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2323/Β/2015) όπως ισχύει, υπ' αριθμόν 5042/116548/2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2323/Β/2015),

 

στ. μέλι τυποποιημένο,

 

ζ. πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (υπουργική απόφαση 2379/82701/2016 (ΦΕΚ 2330/Β/2016)),

 

η. νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας,

 

θ. προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων),

 

ι. άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα, το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτώρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο νόμος [Ν] 1564/1985 (ΦΕΚ 164/Α/1985) και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του,

 

ι)α. τα προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 4912/120862/2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2468/Β/2015), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα,

 

ι)β. αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες μονάδες, τηρουμένων των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Αν ο κτηνοτρόφος δεν διαθέτει δική του μονάδα παραγωγής, αλλά παραλαμβάνει τελικό προϊόν από δική του πρώτη ύλη που παράγεται σε άλλη εγκεκριμένη μονάδα, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 10 για τα τυροκομικά προϊόντα,

 

ι)γ. γαλακτοκομικά προϊόντα.

 

2. Οι αδειούχοι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εμπορίου που παράγουν προϊόντα της παραγράφου 1(α), μπορούν κατά τη διάρκεια διάθεσης των καλλιεργούμενων προϊόντων τους να διαθέτουν και άλλα μη επεξεργασμένα πρωτογενή προϊόντα που σχετίζονται με την κύρια παραγωγή τους. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα αμπελόφυλλα για τους αμπελοκαλλιεργητές, τα άνθη κολοκυθιού για τους αντίστοιχους καλλιεργητές, τα αυτοφυή φυτά που φύονται εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των παραγωγών.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται πωλούμενα είδη πέραν των προαναφερομένων, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης προϊόντων, ανεπάρκειας αγοράς και παραγωγής νέων προϊόντων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.