Νόμος 4497/17 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Επιμελητήρια αναλαμβάνουν τη λειτουργία και το συντονισμό των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕΠΙΧ). Αποστολή των Κέντρων αυτών είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η υποστήριξη των εταιρειών κάθε νομικής μορφής, καθώς και των ατομικών επιχειρήσεων, στη διεκπεραίωση διαδικασιών δημοσίου δικαίου, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης. Προς αυτό το σκοπό συνεργάζονται με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για την οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), των Υπηρεσιών μιας Στάσης και των Υπηρεσιών Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

 

2. Το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

 

α. ενημερώνει και πληροφορεί τις επιχειρήσεις για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων,

 

β. παραλαμβάνει αιτήσεις επιχειρήσεων για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999)),

 

γ. ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των επιχειρήσεων και, αν για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των επιχειρήσεων,

 

δ. διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των επιχειρήσεων, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων όπου είχε υποβληθεί η αρχική αίτηση, από το οποίο το παραλαμβάνει εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή αποστέλλεται στην επιχείρηση από το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή,

 

ε. διεκπεραιώνει τις διαδικασίες των άρθρων 6 και 8 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016) για την άσκηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μετά από αξιολόγηση της συνδρομής των εφαρμόσιμων απαιτήσεων του σχετικού προτύπου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, η οποία αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Δεν μπορεί να μετάσχει στις συνεδριάσεις του αρμόδιου οργάνου χορήγησης έγκρισης ή ελέγχου δραστηριότητας, η οποία υπάγεται στη διαδικασία της γνωστοποίησης, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον από την άσκηση της δραστηριότητας ή είναι συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως το δεύτερο βαθμό, με άλλο πρόσωπο που έχει τέτοιο συμφέρον.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του οικείου Επιμελητηρίου η οποία κοινοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών, συστήνονται Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων στην έδρα ή σε παραρτήματα κάθε Επιμελητηρίου και ορίζεται η χωρική αρμοδιότητα, καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η απόφαση εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του οικείου Επιμελητηρίου.

 

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, η οποία κοινοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών, ορίζονται οι κατηγορίες υποθέσεων που διεκπεραιώνονται από τα Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων και εξειδικεύεται η διαδικασία διεκπεραίωσής τους, καθώς και οι όροι διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που τις υποστηρίζουν. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η απόφαση εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του οικείου Επιμελητηρίου.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ρυθμίζεται αναλυτικά η διαδικασία πιστοποίησης και λειτουργίας των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης και γνωστοποίησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.