Νόμος 4497/17 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα διοικητικά πρόστιμα βεβαιώνονται ταμειακά αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής προδικαστικής προσφυγής ή αφού εκδοθεί απόφαση επ' αυτής που είτε απορρίπτει την προσφυγή είτε καθορίζει διαφορετικά το ύψος του προστίμου.

 

2. Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974)) και αποδίδονται ανάλογα με το φορέα που επέβαλε το πρόστιμο ως εξής:

 

α. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από όργανο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό αποδίδεται κατά ποσοστό 100% στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης α' ή β' βαθμού, τα όργανα του οποίου επέβαλαν το πρόστιμο,

 

β. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αυτό εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού,

 

γ. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου, αυτό εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στο φορέα συγκρότησης των εν λόγω κλιμακίων,

 

δ. σε κάθε άλλη περίπτωση, το πρόστιμο εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Τα ανωτέρω έσοδα μπορεί να αξιοποιούνται για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση, καθ' οιονδήποτε τρόπο των διενεργούμενων ελέγχων και την έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση των πωλητών υπαίθριου εμπορίου, όπως έξοδα μετακίνησης, διοργάνωση σεμιναρίων, έκδοση πληροφοριακού υλικού κ.λ.π.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.