Νόμος 4487/17 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Ρυθμίσεις για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υλικά που έχουν εισαχθεί, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία σε Ειδικό Καθεστώς Τελωνειακής Αποταμίευσης ή Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και αποδεδειγμένα έχουν αναλωθεί σε εκτέλεση συμβάσεων έργου, θεωρείται ότι έχουν τελωνειακώς τακτοποιηθεί και τα ανωτέρω καθεστώτα έχουν εκκαθαριστεί. Η εκκαθάριση των ως άνω ειδικών τελωνειακών καθεστώτων διεξάγεται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, κατόπιν αιτήσεως της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας περί πίστωσης των αντίστοιχων διασαφήσεων, με την προσκόμιση από αυτήν εγγράφων στοιχείων, όπως βεβαιώσεων ή πρωτοκόλλων παραλαβής ή τιμολογίων της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας και αποδεικτικών εξόφλησης από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, με τα οποία πιστοποιείται η έξοδος των εμπορευμάτων και η παραλαβή τους από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη.

 

2. Επί καταχωρηθέντων Πρωτοκόλλων Τελωνειακής Παράβασης (Π.Τ.Π.) σε βάρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, τα οποία εκκρεμούν προς έκδοση αιτιολογημένης διοικητικής πράξης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και αφορούν είτε σε συμπληρωματική βεβαίωση δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων είτε σε επιβολή προστίμων λόγω μη τήρησης των σχετικών διατάξεων περί των ειδικών καθεστώτων τελωνειακής αποταμίευσης ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, εκδίδονται απαλλακτικές πράξεις, εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις.

 

Καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί επί των ανωτέρω Πρωτοκόλλων Τελωνειακής Παράβασης ανακαλούνται ύστερα από σχετική αίτηση της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις.

 

3. Με την επιφύλαξη των ενωσιακών διατάξεων για τη βεβαίωση των δασμών, για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, για τις οποίες δεν έχει καταστεί δυνατή η εκκαθάριση των ως άνω ειδικών καθεστώτων, η προθεσμία για τη βεβαίωση των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και των προστίμων του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) ορίζεται πενταετής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 30-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.