Νόμος 4487/17 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Τροποποίηση του νόμου 3709/2008


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3709/2008 (ΦΕΚ 213/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Όταν ο μεταφορέας αναμένει ευλόγως ότι ο απόπλους θα καθυστερήσει για πάνω από ενενήντα (90) λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του μεταφορέα, ο επιβάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να του καταβληθεί ως αποζημίωση το αντίτιμο του εισιτηρίου επιβάτη και οχήματος.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3709/2008 αντικαθίσταται ως έξης:

 

{α. Με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, να λάβει δωρεάν ελαφρά γεύματα, γεύματα ή αναψυκτικά, ανάλογα με το χρόνο αναμονής, εφόσον είναι διαθέσιμα ή μπορούν ευλόγως να εξασφαλισθούν, να διαμείνει επί του πλοίου καθ' όλο το χρόνο της καθυστέρησης και να προωθηθεί με το ίδιο πλοίο ή με άλλο δρομολόγιο προς τον τελικό προορισμό, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, όπως ορίζονται στη σύμβαση μεταφοράς, το ταχύτερο δυνατόν και χωρίς επιπλέον κόστος. Τα ίδια δικαιώματα έχουν οι επιβάτες, αν ο απόπλους απαγορευθεί λόγω καιρικών συνθηκών οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του πλοίου.}

 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 3709/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Να διαμείνει επί του πλοίου, εφόσον κατά την κρίση του πλοιάρχου οι συνθήκες το επιτρέπουν καθ' όλο το χρόνο ισχύος της απαγόρευσης απόπλου, για να συνεχίσει το ταξίδι του. Στην περίπτωση αυτή, οι επιβάτες έχουν τα δικαιώματα της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 6.}

 

4. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3709/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Να ενημερωθεί εγκαίρως και, εφόσον συμφωνήσει, να προωθηθεί στον προορισμό του με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, σε χρονικό διάστημα εντός 24 ωρών, λαμβάνοντας δωρεάν ελαφρά γεύματα, γεύματα ή αναψυκτικά ανάλογα με το χρόνο αναμονής και εφόσον είναι διαθέσιμα ή μπορούν να εξασφαλισθούν ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να του επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου. Τα εν λόγω δικαιώματα του επιβάτη ισχύουν και στην περίπτωση καιρικών συνθηκών οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του πλοίου.}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3709/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τα δικαιώματα των επιβατών που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμόν 1177/2010 ή άλλες διατάξεις, μη αποκλειόμενου του δικαιώματός τους για αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζημίας.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3709/2008, μετά τη λέξη συμφέροντος, προστίθενται τα εξής:

 

{, εκτός αυτών που περιγράφονται ρητά σε διατάξεις του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.