Νόμος 4440/16 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 20 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), η οποία προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{20. Εντός προθεσμίας 3 μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη.}

 

2. Η παράγραφος 19 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου 4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{19. Εντός προθεσμίας 3 μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη.}

 

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 19 του νόμου 2190/1994, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Εντός προθεσμίας 3 μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη.}

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 28 του νόμου 4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Εντός προθεσμίας 3 μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως μονίμου προσωπικού ή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή προσωπικού με θητεία που ανανεώνεται ή με σχέση έμμισθης εντολής που διορίζεται ή προσλαμβάνεται με διαδικασία η οποία προβλέπεται σε διατάξεις πλην αυτών του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης.}

 

5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 28 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αγροτικών ιατρών, ειδικευόμενων ιατρών, εξειδικευόμενων ιατρών, επικουρικών ιατρών, των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και του ιατρικού προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων που εντάσσεται και κατατάσσεται στον κλάδο Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας ή του οικείου νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά περίπτωση, εντός 3 μηνών από την έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού, πρόσληψης ή τοποθέτησης ή ένταξης και κατάταξης. Σε περίπτωση παραίτησης ή αυτοδίκαιης λύσης υπαλληλικής σχέσης ιατρού κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατά τα ανωτέρω, αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν ληφθεί υπ' όψιν για το διορισμό του γίνεται από την υπηρεσία προέλευσης του αιτούντος, πριν από την αποδοχή της παραίτησης από τον οικείο Υπουργό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη λυθεί η υπαλληλική σχέση με την αποδοχή παραίτησης ή έχει παρέλθει δίμηνο από την υποβολή της αίτησης παραίτησης, οπότε γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση, χωρίς να έχει προηγηθεί ή ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών, ο έλεγχος γίνεται από τις υπηρεσίες της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας ή του οικείου νοσοκομείου, εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής πράξης. Οι σχετικές βεβαιώσεις αυτεπάγγελτου ελέγχου των ως άνω περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου διαβιβάζονται άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.}

 

6. Στο άρθρο 28 του νόμου 4305/2014 προστίθενται παράγραφοι 10 και 11 ως εξής:

 

{10. Για τους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ο έλεγχος γνησιότητας που διενεργείται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ολοκληρώνεται αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

11. Η δαπάνη που προκαλείται κατά τον έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών επιβαρύνει το φορέα που τον διενεργεί.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.