Νόμος 4413/16 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Είδη έννομης προστασίας κατά το στάδιο της ανάθεσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση παραχώρησης του νόμου αυτού και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί παροχής έννομης προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων:

 

α) προσωρινή δικαστική προστασία,

 

β) ακύρωση της διακήρυξης διαγωνισμού ή της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς,

 

γ) ακύρωση της απόφασης ανάθεσης, καθώς και κάθε άλλης παράνομης πράξης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα,

 

δ) ακύρωση της συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης,

 

ε) επιδίκαση αποζημίωσης και

 

στ) ακύρωση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 42.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.