Νόμος 4412/16 - Άρθρο 357

Άρθρο 357: Προσωπικό - Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών συνιστώνται 15 θέσεις τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών, η πλήρωση των οποίων γίνεται με:

 

α) διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), ύστερα από προκήρυξη της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,

 

β) με μετάταξη μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) και

 

γ) με απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του νόμου 1892/1990. Οι μετατάξεις και αποσπάσεις των περίπτωση β' και γ' διενεργούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, οι δε μετατασσόμενοι και αποσπασμένοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα προσόντα διοριζόμενου - προσλαμβανόμενου για την αντίστοιχη θέση. Για τη διακοπή της απόσπασης απαιτείται η γνώμη της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η απόσπαση υπαλλήλου μπορεί να διακοπεί, ύστερα από εισήγηση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, αν οι ανάγκες για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, μπορεί να καλυφθούν από το προσωπικό της. Για τις αποδοχές του προσωπικού που τοποθετείται με απόσπαση εφαρμόζεται το άρθρο 23 του νόμου 4354/2015.

 

Εξαιρετικά για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά τα δύο πρώτα έτη από τη συγκρότησή της, μπορεί να πληρωθούν έως και 12 των ανωτέρω θέσεων με μετατάξεις ή αποσπάσεις προσωπικού από τους φορείς των περίπτωση α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του νόμου 1892/1990. Οι μετατάξεις του εν λόγω προσωπικού γίνονται, ύστερα από προκήρυξη, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Οι αποσπάσεις για την κάλυψη των θέσεων αυτών από τους ίδιους ως άνω φορείς είναι τριετούς διάρκειας. Οι μετατάξεις και αποσπάσεις των προηγούμενων εδαφίων διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

Στο εν λόγω προσωπικό καταβάλλονται οι αποδοχές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Το μετατασσόμενο προσωπικό διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας, εντάσσεται σε αντίστοιχες κενές θέσεις και εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του αποσπώμενου και μετατασσόμενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος προϋπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.

 

Οι αποσπάσεις και μετατάξεις που πραγματοποιούνται κατ' εξαίρεση για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά τα 2 πρώτα έτη από τη συγκρότησή της, εξαιρούνται, για το ίδιο διάστημα, από τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται δυνάμει των διατάξεων του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016), όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 

2. Στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών συνιστώνται 30 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή τακτικού υπαλλήλου. Οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με τον Οργανισμό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παραγράφου 5. Η άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών είναι ασυμβίβαστη και συνεπάγεται αναστολή της άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος ή λειτουργήματος. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σχέσης εργασίας τους εκ μέρους της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου προσλαμβάνονται επιστήμονες με τριετή, τουλάχιστον, εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994, ύστερα από προκήρυξη της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001.

 

Εξαιρετικά, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά τα 2 πρώτα έτη από τη συγκρότησή της, μπορεί να πληρωθούν έως και 15 των ανωτέρω θέσεων με αποσπάσεις τριετούς διάρκειας υπαλλήλων που κατέχουν τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990). Οι αποσπάσεις και μετατάξεις του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 68 παράγραφος 1 του νόμου 4002/2011 Το αποσπώμενο προσωπικό που καταλαμβάνει θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού λαμβάνει τις αποδοχές του, σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 4354/2015. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του αποσπώμενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος προϋπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.

 

Οι αποσπάσεις και μετατάξεις που πραγματοποιούνται κατ' εξαίρεση για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά τα 2 πρώτα έτη από τη συγκρότησή της, εξαιρούνται, για το ίδιο διάστημα, από τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται δυνάμει των διατάξεων του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016), όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 

3. Οι παράγραφος 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 4 του νόμου 3051/2002, εφαρμόζονται και στο Προσωπικό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

 

4. Συνιστάται στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών θέση Γενικού Διευθυντή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή μπορεί να διακόπτεται πριν από τη λήξη της για λόγους που ανάγονται σε αδυναμία ή σε πλημμελή εκπλήρωση των καθηκόντων του, με πράξη του Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Με τον Οργανισμό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής του Γενικού Διευθυντή, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδίδεται Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με τον οποίο καθορίζονται, πέραν των θεμάτων του εδαφίου β' της παραγράφου 2, η οργάνωση, η διάρθρωση των οργανικών μονάδων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σε Διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία, οι αρμοδιότητες αυτών και ο τρόπος πρόσληψης ή επιλογής των διευθυντών και των προϊσταμένων των τμημάτων και γραφείων, τα προσόντα του προσωπικού, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η κατανομή αυτών σε κλάδους και ειδικότητες, η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μετά την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγματος, για κάθε τροποποίηση αυτού απαιτείται προηγούμενη γνώμη της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.