Νόμος 4403/16 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Αν σε μία Περιφέρεια δεν έχει συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή ή αν παρά τη συγκρότηση αυτής υπάρχει αντικειμενική αδυναμία διενέργειας εξετάσεων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε αντίστοιχες εξετάσεις, που διενεργεί επιτροπή, η οποία ορίζεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.}

 

2. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Τεχνικές προκαταρκτικές μελέτες των έργων υποδομής, στις οποίες ενσωματώνονται προκαταρκτικές μελέτες των απαιτούμενων έργων εξωτερικής υποδομής, και το εκτιμώμενο κόστος των αυτών.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 53 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ύστερα από επιτόπιο έλεγχο οργάνου και σύνταξη της έκθεσης ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής. Η απόφαση αυτή αποτελεί την άδεια λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου. Επιτρέπεται η τμηματική Διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων υποδομής, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τεχνική άποψη. Αν η συνολική έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου υπερβαίνει τα 1.000 στρέμματα, η υλοποίηση της ανάπτυξης και λειτουργίας αυτού μπορεί να γίνεται σε δύο φάσεις, σε δύο διακριτά τμήματα αυτού, σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, η υλοποίηση όμως της πρώτης φάσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου λαμβάνει χώρα στις προθεσμίες της παραγράφου 4.}

 

4. Στο άρθρο 54 του νόμου 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Οι παράγραφοι 4 και 5 εφαρμόζονται και στους λοιπούς Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41, εφόσον αυτοί διαθέτουν είτε με αρχική έκδοση είτε κατόπιν ανανέωσης ή τροποποίησης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων με το καθεστώς του νόμου 4014/2011, καθώς και Κανονισμό Λειτουργίας που περιέχει όρους περιβαλλοντικής προστασίας.}

 

5. α. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του νόμου 3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, το οποίο ανέρχεται σε 20% της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας. Σε περιπτώσεις περιοχών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στις οποίες η εισφορά σε γη δεν μπορεί για αντικειμενικούς πολεοδομικούς λόγους (πυκνοδομημένες υφιστάμενες περιοχές άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων) να ανέλθει σε ποσοστό 20% της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας, ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η εισφορά σε γη περιορίζεται σε 15% με αντίστοιχη αύξηση της εισφοράς σε χρήμα από 15% σε 20%, όπως αυτή προσδιορίζεται και καταλογίζεται στο άρθρο 52 παράγραφος 6 του παρόντος.

 

β) Το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ορίζεται σε 20% υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ελάχιστο ποσοστό των χώρων αυτών περιορίζεται σε 15%, εφόσον το επιβάλλουν αντικειμενικοί πολεοδομικοί λόγοι ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.}

 

β. Η παράγραφος 11 του άρθρου 44 του νόμου 4155/2013 καταργείται.

 

6. Η περίπτωση α)β' της υποπαραγράφου Α' της παραγράφου 4 του άρθρου 56 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)β) Το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων να κυμαίνεται μεταξύ του 10% έως 20% της συνολικής οριοθετούμενης έκτασης. Σε κάθε περίπτωση που το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο του 20% ιδρύονται Επιχειρηματικά Πάρκα του άρθρου 41 παράγραφοι 1)β' ή γ' ή Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης.}

 

7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 58 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και στους λοιπούς Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.