Νόμος 4389/16 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Τροποποίηση του νόμου 4303/2014 (ΦΕΚ 231/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. H υποπαράγραφος 2 της παραγράφου 2 του έκτου άρθρου του νόμου 4303/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α Για τον έλεγχο της αιθυλικής αλκοόλης, ως και των άλλων πρώτων υλών εκ των κατά την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιτρεπομένων για την παραγωγή ξυδιού που, αυτούσιες ή τα προϊόντα της κατεργασίας των οποίων, υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και παραλαμβάνονται προς οξοποίηση στα οξοποιεία, αρμόδιες Αρχές είναι οι Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους και οι Τελωνειακές Αρχές υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των οποίων τελούν τα εν λόγω οξοποιεία, εφαρμοζομένων και των σχετικών διατάξεων του νόμου [Ν] 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α/2001) και του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001).

 

β. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που αναφέρονται στην περίπτωση της αιθυλικής αλκοόλης εφαρμόζονται επίσης στις περιπτώσεις των λοιπών πρώτων υλών, εκ των κατά την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιτρεπομένων που, αυτούσιες ή τα προϊόντα της κατεργασίας των οποίων, υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και παραλαμβάνονται προς κατεργασία από τα οξοποιεία για παραγωγή ξυδιού.}

 

2. Στην υποπαράγραφο 5 της παραγράφου 10 του έκτου άρθρου του νόμου 4303/2014 η περίπτωση ε' αναριθμείται σε στ' και προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε. Οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, εκτός της πρώτης περιόδου της περίπτωσης γ', εφαρμόζονται και προκειμένου για τους οξοποιούς οι οποίοι παραλαμβάνουν προς κατεργασία και παραγωγή ξυδιού και άλλες πρώτες ύλες, εκ των κατά την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιτρεπομένων, που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.