Νόμος 4379/16

Ν4379/2016: Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4379/2016: Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 63/Α/2016), 12-04-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Άρθρο δεύτερο: Μετακινήσεις μαθητών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις

 

1. Στους υποψηφίους για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι αποφοιτούν το έτος συμμετοχής τους στις εξετάσεις αυτές και εξετάζονται σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή που κατέθεσαν αίτηση/δήλωση συμμετοχής επειδή το σχολείο αυτό δεν χρησιμοποιείται ως εξεταστικό κέντρο κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, μπορεί να καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής αυτών και ενός συνοδού τους. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφόσον η απόσταση του σχολείου υποβολής της αίτησης / δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις και του εξεταστικού κέντρου, καθώς και οι συγκοινωνιακές συνθήκες επιβάλλουν τη διαμονή τους στην έδρα του σχολείου που εξετάζονται. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, καθώς και το ύψος των καλυπτόμενων ημερησίως δαπανών ανά υποψήφιο και συνοδό και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2001) καταργείται.

 

Άρθρο τρίτο

 

Συνίσταται, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ειδικός λογαριασμός για την αρωγή των προσφύγων. Η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού διενεργείται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού, κρατικών προμηθειών, δημοσίων επενδύσεων, ανάθεσης μελετών, σύναψης συμβάσεων, καθώς και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα όργανα και ο τρόπος διαχείρισης του λογαριασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία του.

 

Άρθρο τέταρτο: Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και χρηματοδότησης της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ανώνυμη εταιρεία

 

1. Στην παράγραφο 2.2 τον άρθρου 132 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013), μετά την περίπτωση α' προστίθεται υποπερίπτωση α)α' ως εξής:

 

{(α)α) Να επιχορηγείται και από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων για την κατασκευή, συντήρηση - επισκευή κτιρίων και εξοπλισμό αυτών που καλύπτουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η επιχορήγηση πραγματοποιείται με βάση τον προϋπολογισμό μελέτης έργου, που εκπονεί η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ και συνοδεύεται από πρόγραμμα χρηματοροών, που περιλαμβάνει το ποσό της προκαταβολής και τις τμηματικές καταβολές μέχρι και την εξόφληση του συμβατικού τιμήματος και τυχόν αδιάθετο ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 132 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013) η παράγραφος 2.3 αναριθμείται ως 2.4 και προστίθεται νέα 2.3 ως εξής:

 

{2.3. Για την κάλυψη αναγκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό των κάθε είδους υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, υποβάλλεται έγγραφο του αρμόδιου υπουργού προς την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, προκειμένου να γίνει σχετική ένταξη στο πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό της εταιρείας.

 

Ειδικώς για τις ανάγκες της σχολικής στέγης και του εξοπλισμού των δημόσιων σχολείων η εταιρεία διαμορφώνει το πρόγραμμά της λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των δήμων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.}

 

3. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 132 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013) προστίθενται νέες παράγραφοι 6.6. και 6.7. ως εξής:

 

{6.6. Υπόλοιπα των επιχορηγήσεων του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων προς τη ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ , που περιήλθαν στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ μετά τη συγχώνευσή της με αυτή, τα οποία έμειναν αδιάθετα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, παραμένουν σε αυτή για να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι δε νόμιμη η πραγματοποιηθείσα χρήση τους για τον ίδιο σκοπό.

 

6.7. Η κυριότητα του κινητού εξοπλισμού της εταιρίας ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, που περιήλθε στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 112 του νόμου 4055/2012, περιέρχεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών του και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων, με εξαίρεση τον ηλεκτρονικό, μηχανογραφικό εξοπλισμό και τα αυτοκίνητα με αριθμούς κυκλοφορίας ΙΗΙ 5505 SKODA OCTAVIA και ΙΗΕ 1055 AUDI Α4 που περιέρχονται στην κυριότητα της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ.}

 

Άρθρο πέμπτο

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 43 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) καταργείται.

 

Άρθρο έκτο: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του νόμου [Ν] 2960/2001 προστίθεται περίπτωση ι)β' με το εξής περιεχόμενο:

 

{ι)β) Από 01-01-2016, το φυσικό αέριο της περίπτωσης ι)η' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους, εξαιρουμένων των ενεργειακών προϊόντων.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι απαιτούμενοι έλεγχοι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του φυσικού αερίου, σύμφωνα με την περίπτωση αυτή.

 

Εξαιρούνται της απαλλαγής οι επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τους εργαζομένους.}

 

Άρθρο έβδομο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 22 αυτής.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-04-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.