Νόμος 4369/16 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εξωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 149 του νόμου [Ν] 3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α/2007) προστίθενται παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και 10 ως εξής:

 

{6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, οι οποίες εκδίδονται κατ' έτος μετά από εισήγηση εκάστης οικείας Προξενικής Αρχής, επιτρέπεται η πρόσληψη επιτοπίως προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για διάστημα έως και 8 μηνών, για την κάλυψη, αποκλειστικώς, εποχικών, επειγουσών ή και έκτακτων αναγκών των τμημάτων θεωρήσεων διπλωματικών και προξενικών Αρχών. Οι αποφάσεις αυτές δύνανται να συμπληρώνονται με νεότερες κοινές υπουργικές αποφάσεις εντός του ιδίου έτους, εφόσον παρίσταται ανάγκη.

 

Οι συμβάσεις του ως άνω προσωπικού δεν επιτρέπεται να ανανεώνονται πριν από την πάροδο χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 3 μηνών από τη λήξη τους. Το σύνολο του αριθμού των συμβάσεων επιτόπιου εποχικού προσωπικού στο σύνολο των προξενικών αρχών ετησίως δεν δύναται να ξεπεράσει τα 150 άτομα.

 

7. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει: α) να είναι μόνιμοι κάτοικοι ή να διαμένουν στη χώρα όπου εδρεύει η οικεία Αρχή, β) να κατέχουν πτυχίο, δίπλωμα ή τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άλλως να έχουν την ιδιότητα του φοιτητή ή σπουδαστή σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γ) να γνωρίζουν την τοπική γλώσσα, καθώς και την αγγλική ή τη γαλλική, κατά περίπτωση, δ) να διαθέτουν γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Η τυχόν γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί πρόσθετο προσόν.

 

Η γλωσσομάθεια, καθώς και η γνώση χειρισμού Η/Υ εκτιμάται από τον προϊστάμενο της οικείας Αρχής βάσει προσκομιζομένων πιστοποιητικών ή κατόπιν προφορικής συνέντευξης ή πρακτικής δοκιμασίας, γραπτής ή προφορικής.

 

Δεν δύνανται να προσληφθούν όσοι έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι προσλαμβανόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν στην οικεία Αρχή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη μη συνδρομή στο πρόσωπο τους κωλύματος, λόγω καταδίκης για τα ως άνω εγκλήματα. Αν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά από τον προϊστάμενο της οικείας Αρχής.

 

8. Με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 6 καθορίζονται ο αριθμός των υπαλλήλων που θα προσληφθούν ανά Αρχή (λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό αριθμό της παραγράφου 6), τα τυχόν επιμέρους πρόσθετα προσόντα των προσλαμβανόμενων και κάθε άλλο σχετικό με την πρόσληψή τους στοιχείο.

 

Με τις ίδιες αποφάσεις, και μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας Αρχής, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής του εν λόγω προσωπικού.

 

9. Ο προϊστάμενος της οικείας Αρχής εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη του προσωπικού των παραγράφων 6 έως 8 η οποία αναρτάται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τόσο στο διαδικτυακό τόπο όσο και στον πίνακα ανακοινώσεων της Αρχής. Η επιλογή του προσωπικού που θα προσληφθεί γίνεται με ευθύνη του προϊσταμένου της οικείας Αρχής, ο οποίος καταρτίζει και υπογράφει την εργασιακή σύμβαση, κατόπιν εγκρίσεως της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

10. Για το προσωπικό των παραγράφων 6 έως 9 εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου.}

 

2. Η δαπάνη για τις αμοιβές του προσωπικού των παραγράφων 6 έως 10 του άρθρου 149 του νόμου [Ν] 3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α/2007), καθώς και τα έξοδα αποσπάσεων μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών για την ενίσχυση των τμημάτων θεωρήσεων διπλωματικών και προξενικών Αρχών καλύπτονται είτε από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από πόρους ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.