Νόμος 4354/15 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Τροποποίηση του άρθρου 24 του νόμου 4310/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται αμέσως στους δικαιούχους, με εξατομικευμένη αναφορά της αξιολόγησης και τεκμηρίωση για κάθε κριτήριο αξιολόγησης. Ο φορέας ή ο συντονιστής της πρότασης έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης για θέματα που αφορούν τη νομιμότητα της διαδικασίας εντός προθεσμίας 10 ημερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης αξιολόγησης, ενώπιον τριμελούς ειδικής επιτροπής της παραγράφου 9, που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.}

 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για χρηματοδότηση φορέων γίνεται από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ή από επιτροπή (ή επιτροπές) εμπειρογνωμόνων, που αποτελείται από 3 έως 5 μέλη, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το πλήθος των επιστημονικών πεδίων, που καλύπτει μία δράση ή πρόγραμμα. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4310/2014, όπως ισχύει, και διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές και τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου. Ο ορισμός των μελών της επιτροπής γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Εάν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν στον πίνακα οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες, επιτρέπεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΕΣΕΚ, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί επιστήμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η αμοιβή των μελών της επιτροπής καθορίζεται με βάση τις κείμενες διατάξεις. Στην επιτροπή μπορεί να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ή της Ενωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, χωρίς ψήφο. Για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων η επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι συντάσσουν σχετική ειδική έκθεση αξιολόγησης και καλούμενοι από την επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή χωρίς ψήφο.}

 

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Η επιτροπή ενστάσεων συνεδριάζει και αποφασίζει μέσα σε 10 ημέρες από την κατάθεση της ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα των 3. Η απόφαση της επιτροπής διαβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Κατά των αποφάσεων της επιτροπής ενστάσεων χωρεί διοικητική προσφυγή από όσους έχουν έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας 10 ημερών που αρχίζει από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης της επιτροπής ή την πλήρη γνώση της από αυτόν, η οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Εισηγητής ορίζεται υπάλληλος της αρμόδιας κάθε φορά υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα εκδίδεται εντός 15 ημερών από την υποβολή της προσφυγής και υπόκειται σε ένδικα μέσα κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η προσφυγή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.}

 

4. Προστίθεται νέα παράγραφος 15 στο άρθρο 24 του νόμου [Ν] 4310/2014 ως εξής:

 

{15. Η απόφαση 2/89316/0025/2011 (ΦΕΚ 2911/Β/2011) του Υπουργού Οικονομικών εφαρμόζεται και στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.