Νόμος 4351/15 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Δαπάνη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η δαπάνη για την εκπόνηση και την εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για τις βοσκήσιμες γαίες της χώρας, καλύπτεται από τα έσοδα που θα προκύψουν κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7, καθώς και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και πόρους του Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας.

 

Το ποσό που απαιτείται από τις Περιφέρειες της Χώρας για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης του άρθρου 3 του νόμου 4351/2015, πέραν του ποσού που έχει ήδη εισπραχθεί για τον σκοπό αυτόν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης από τις Περιφέρειες, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Τα ποσά που εισπράττονται από τα τέλη χρήσης βοσκοτόπων για τα έτη 2019, 2020 και 2021, μέσω του συστήματος καταβολής των άμεσων ενισχύσεων (ΟΣΔΕ) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, συγκεντρώνονται με ευθύνη του τραπεζικού ιδρύματος που έχει συμβληθεί με τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και αποδίδονται στο Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού ποσού που επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισμός του, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

 

Στην περίπτωση εκπόνησης των σχεδίων βόσκησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από τις Περιφέρειες για τον σκοπό αυτό μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, καθώς και τα ποσά που έχουν εισπραχθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης υπ' αριθμόν 915/69142/2018 (ΦΕΚ 1812/Β/2018) αποδίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η διαδικασία της απόδοσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019), με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.