Νόμος 4351/15 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως αναδιατυπώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (ΕΟΕ) και διεθνή ονομασία National Exams Organization. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών του. Αποτελεί επιτελικό επιστημονικό φορέα αρμόδιο για ζητήματα που αφορούν τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.}

 

2. Η παράγραφος 2Α του άρθρου 16 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναριθμείται σε παράγραφο 2 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Αποστολή του Οργανισμού είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής του, ο Οργανισμός είναι αρμόδιος ιδίως για:

 

α) τη διατύπωση γνώμης για την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

 

β) τη διατύπωση γνώμης για τον ορισμό βαθμολογητών, για τη βαθμολόγηση των γραπτών των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και για την αξιολόγηση και διαρκή επιμόρφωση των βαθμολογητών,

 

γ) τη γνωμοδότηση ή εισήγηση, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με θέματα που άπτονται των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και της αποστολής του,

 

δ) τη σύνταξη και υποβολή ετησίως θεσμικών προτάσεων βελτίωσης της ποιότητας των ανωτέρω εξετάσεων μετά από αξιολόγηση των σχετικών διαδικασιών,

 

ε) τη συνεργασία ή και τη συμμετοχή ως μέλος σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του,

 

στ) την παροχή γνώμης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον ορισμό ετησίως των μελών όλων των κεντρικών επιτροπών εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων,

 

ζ) την αποτίμηση του έργου των ανωτέρω κεντρικών επιτροπών εξετάσεων, για τη διευκόλυνση της οποίας ο Πρόεδρός του δύναται να παρίσταται σε αυτές.}

 

3. Οι παράγραφοι 2Β και 2Γ του άρθρου 16 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), οι οποίες προστέθηκαν με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 44 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014), καταργούνται.

 

4. Ανατίθεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (IEΠ) η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας των άρθρων 3 και 11 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως ισχύουν, ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

 

5. Παραμένουν σε ισχύ για το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίσθηκε με το νόμο 4186/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι διατάξεις που αφορούν στα ατομικά και συλλογικά όργανα που είναι αναγκαία για την οργάνωση, το συντονισμό, την εποπτεία και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, καθώς και για τη βαθμολόγηση των γραπτών και την έκδοση των αποτελεσμάτων παλαιού και νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 60/2006 (ΦΕΚ 193/Α/2006), όπως ισχύει, της υπ' αριθμόν Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422/Β/2009) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως ισχύει, της υπ' αριθμόν Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ 2544/Β/2009) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, της υπ' αριθμόν Φ151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/Β/2007), όπως ισχύει, της υπ' αριθμόν Φ253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538/Β/2002) όπως ισχύει, καθώς και της υπ' αριθμόν Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391/Β/2006) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Το ίδιο ισχύει και για την υπ' αριθμόν 2/33374/0022/2012 (ΦΕΚ 1393/Β/2012) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 100 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

6. Ειδικά, για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2015 - 2016, τα μαθήματα του νέου συστήματος εισαγωγής που θεσπίσθηκε με το νόμο 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως ισχύει, τα οποία έχουν διαφορετική ύλη από τα αντίστοιχα μαθήματα του παλαιού συστήματος εισαγωγής, θεωρούνται διαφορετικά εξεταζόμενα μαθήματα. Ως εκ τούτου ορίζονται στις κεντρικές επιτροπές εξετάσεων για τα μαθήματα του προηγούμενου εδαφίου διαφορετικές ομάδες έκτακτων μελών, οι οποίες εισηγούνται τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους. Για κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα απαιτείται οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται ως έκτακτα μέλη να έχουν διδακτική εμπειρία για 1 τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία. Επιπροσθέτως, για τη διαδικασία βαθμολόγησης-αναβαθμολόγησης επιλέγονται κατά προτίμηση εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία για 1 τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 100 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, πρόγραμμα εξετάσεων, τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τρόπο ορισμού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η δυνατότητα οργάνωσης και ο τρόπος διεξαγωγής των επαναληπτικών εξετάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 100 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.