Νόμος 4351/15 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) και 2342/1995 (ΦΕΚ 208/Α/1995)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. H περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3877/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Τα έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 8 του νόμου αυτού, η οποία ορίζεται σε ποσοστό:

 

α)α) 4% επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής και προκειμένου για την ελιά σε 1.5%.

β)β) 0.75% επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.

γ)γ) 0.5%) για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών που παράγονται στο σύνολό τους (αμιγώς) και αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον μίας γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως αυτό καθορίζεται από τους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Τα πρόσωπα που υπάγονται στη διάταξη αυτή μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από την ασφάλιση αυτή.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3877/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Δεν υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων οι καλλιέργειες δασικών και αγροτικών προϊόντων, καθώς και η αλιευτική παραγωγή που εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλισης που ισχύουν.}

 

3. Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 3877/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{β) τη μέση παραγωγή ανά στρέμμα ή δένδρο των δηλούμενων καλλιεργειών και

γ) τη μέση αξία του παραγόμενου προϊόντος ανά κιλό ή τεμάχιο, ανάλογα με την καλλιέργεια.}

 

4. Το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 3877/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 17: Εκτιμητές

 

Η εκτιμητική διαδικασία των ζημιών διέπεται από το σχετικό κανονισμό του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Σε περίπτωση εκτεταμένων ζημιών για την εκτίμηση των οποίων το τακτικό προσωπικό του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων δεν επαρκεί, καθήκοντα εκτιμητή μπορεί επίσης να ανατίθενται και σε υπαλλήλους των ειδικοτήτων που προβλέπει ο σχετικός κανονισμός του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μετά από έγκριση των Υπηρεσιών τους, καθώς και σε εποχικό προσωπικό των παραπάνω ειδικοτήτων που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 3877/2010, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012), προστίθενται εδάφια, ως εξής:

 

{Οι αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο αποζημιώσεις των ανταποκριτών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και των απασχολούμενων σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 21 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2014), υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ετήσιο ποσό των ως άνω αποζημιώσεων δεν υπερβαίνει τα 3.600 €. Τα παραπάνω ισχύουν και για το συνολικό ετήσιο ποσό αποζημιώσεων του έτους 2014.}

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2342/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ενεργητική προστασία κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι η λήψη προληπτικών μέτρων και η χρησιμοποίηση τεχνολογικών μέσων ή οποιουδήποτε άλλου μέσου ή μεθόδου, για την αποτροπή ή μείωση των ζημιών που προξενούνται στη γεωργική παραγωγή, στο φυτικό, ζωικό και έγγειο κεφάλαιο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, από φυσικούς κινδύνους, παθήσεις και ασθένειες που ορίζονται στο άρθρο 5 του νόμου [Ν] 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010). Για κινδύνους που δεν αναφέρονται στο ως άνω άρθρο, η προϋπόθεση ένταξης των μέσων ή των μεθόδων πρόληψης είναι η χρηματοδότησή τους από επιχορηγούμενες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.