Νόμος 4325/15 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Πειθαρχικά Συμβούλια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 146Α του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις στ' και ζ' ως εξής:

 

{στ) 2 εκπροσώπους της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή Περιφερειών και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Αν η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων δεν υποδείξει μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήματος του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η συγκρότηση του οργάνου είναι νόμιμη και χωρίς τη συμμετοχή των μελών αυτών.

 

ζ) 2 εκπροσώπους της ΠΟΕ - ΟΤΑ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι Δήμων και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ - ΟΤΑ. Αν η ΠΟΕ - ΟΤΑ δεν υποδείξει μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήματος του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η συγκρότηση του οργάνου είναι νόμιμη και χωρίς τη συμμετοχή των μελών αυτών.}

 

2. Μετά την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 146Α του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ε' ως εξής:

 

{ε) τα τακτικά μέλη της περίπτωσης στ' ή τους αναπληρωτές τους.}

 

3. Μετά την περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 146Α του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{δ) τα τακτικά μέλη της περίπτωσης ζ' ή τους αναπληρωτές τους.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 146Β του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

 

α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας.

 

β) 1 μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

γ) 1 μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του οργάνου που εκδίδει την απόφαση σύστασης του συμβουλίου της παραγράφου 1. Οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ύστερα από κλήρωση που γίνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του παρόντος και υπηρετούν στην έδρα του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου.

 

δ) 2 αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος υπάλληλος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.