Νόμος 4314/14 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Εφαρμογή ενίσχυσης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης.

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται οι ειδικότεροι όροι και ρυθμίσεις που αφορούν στη διαχείριση, στον έλεγχο και στην υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας και κυρίως θέματα που αφορούν:

 

στις υπαγόμενες κατηγορίες ενισχύσεων και δικαιούχων,
στις επιλέξιμες δαπάνες,
στις διαδικασίες πρόσκλησης, υποβολής και επιλογής αίτησης ενίσχυσης, παρακολούθησης, ελέγχου και πληρωμής,
στη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών αξιολόγησης και γνωμοδοτικών επιτροπών,
στα δικαιολογητικά βάσει των οποίων παρέχονται οι ενισχύσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής,
στις διαδικασίες επιλογής στο έργο και στις υποχρεώσεις φορέων οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση μέτρων / δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας ή μέρος αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου δέκατου του νόμου 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/2016).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδίδεται πρόσκληση για την υποβολή και επιλογή σχεδίων τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και ρυθμίζονται τα συναφή με τη διαδικασία θέματα. Σε συνέχεια της πρόσκλησης αυτής εκδίδεται Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των σχεδίων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 65 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζεται η σύσταση, συγκρότηση και η λειτουργία μητρώου αξιολογητών, καθώς και μητρώου παρακολούθησης, πιστοποίησης/ επαλήθευσης πράξεων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 14 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.