Νόμος 4314/14 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις δικαιούχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δικαίωμα υποβολής προτάσεων προς ένταξη σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει κάθε δικαιούχος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις προσκλήσεις / προκηρύξεις που εκδίδονται για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

 

2. Η υποβολή πρότασης ένταξης έργου από μέρους των ενδιαφερομένων δικαιούχων σε ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα γίνεται με τη χρήση τυποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 

α) Την ταυτότητα του έργου, όπου περιγράφονται γενικά στοιχεία της ταυτότητας της πράξης, με τα οποία αυτή ταυτοποιείται στα διάφορα επίπεδα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, μέσω συγκεκριμένων κωδικών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, καθώς και στοιχεία σχετικά με τους Φορείς που εμπλέκονται στον προγραμματισμό, στην υλοποίηση, χρηματοδότηση και λειτουργία της πράξης.

 

β) Το φυσικό αντικείμενο, όπου παρατίθεται συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά και άλλα χαρακτηριστικά της, στη μεθοδολογία υλοποίησης της πράξης (αναφορά στην ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης), καθώς και στα παραδοτέα αυτής ανά υποέργο.

 

γ) Το χρονοδιάγραμμα των βημάτων ωρίμανσης και υλοποίησης το οποίο συμπληρώνεται από το φορέα του έργου λαμβάνοντας υπόψη τυπικά χρονοδιαγράμματα που δημιουργούνται με ευθύνη της ΜΟΔ και τίθενται στη διάθεση των ΔΑ από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου. Η πληρότητα της συμπλήρωσης του χρονοδιαγράμματος αποτελεί κριτήριο επιλογής και αξιολογείται από τη Διαχειριστική Αρχή, η οποία δύναται να ζητήσει την προσαρμογή του, προκειμένου αφενός να είναι ρεαλιστικό και αφετέρου να οδηγεί σε έγκαιρη απορρόφηση - αξιοποίηση των αναλογούντων πόρων. Το χρονοδιάγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει και την εκτιμώμενη χρονική κατανομή των εκταμιεύσεων, επικαιροποιείται περιοδικά με βάση τα διαλαμβανόμενα και τις σχετικές οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

 

δ) Τους δείκτες παρακολούθησης, και πιο συγκεκριμένα τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος του Άξονα Προτεραιότητας, στους οποίους συμβάλλει η πράξη με την υλοποίηση και λειτουργία της, καθώς και στους δείκτες απασχόλησης που η εκτέλεση και λειτουργία της πράξης δημιουργεί.

 

ε) Τα στοιχεία σκοπιμότητας που αφορούν στη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης, σε συνάρτηση με τους στόχους που εξυπηρετεί, καθώς και τις τυχόν σχέσεις της προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις και με τις επί μέρους τομεακές πολιτικές.

 

στ) Το χρηματοδοτικό σχέδιο, με στοιχεία που αφορούν στο οικονομικό αντικείμενο της πράξης.

 

ζ) Το φορέα λειτουργίας του έργου και το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος λειτουργίας ή/και συντήρησης του έργου.

 

3. Η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει την πρόσβαση των δικαιούχων στις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιημένων πληροφοριών όταν κρίνεται απαραίτητο και λαμβάνοντας υπόψη την προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών ή άλλων υπηρεσιών επικοινωνίας, τουλάχιστον ως προς τα ακόλουθα:

 

α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων,

β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται προκειμένου να είναι δυνατή η χρηματοδότηση στο πλαίσιο ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος,

γ) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές προθεσμίες,

δ) τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν,

ε) τους κανόνες δημοσιότητας και επικοινωνίας.

 

4. Ο δικαιούχος παρέχει στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση και τη μετέπειτα παρακολούθηση του έργου, μεταξύ αυτών αιτιολόγηση της σκοπιμότητας του έργου, προϋπάρχουσες ενέργειες για την ωρίμανσή του, προϋπολογισμό με την απαραίτητη τεκμηρίωση, κατάλογο συμβάσεων που προτίθεται να συνάψει, τρόπο ανάθεσης και χρονική διάρκεια του έργου.

 

5. Κατά την εκτέλεση ενός ενταγμένου έργου, ο δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει στις Διαχειριστικές Αρχές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται για την πρόοδο του έργου και να επιτρέπει την επίσκεψη στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της στον τόπο υλοποίησης του έργου για επιτόπια επαλήθευση. Ο δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση περιοδική πληροφόρηση για την οικονομική και φυσική πρόοδο του έργου. Κατά την ολοκλήρωση ενός έργου ο δικαιούχος υποχρεούται να καταρτίζει αναλυτική έκθεση όπου θα περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση με το εγκριθέν.

 

6. Ο δικαιούχος λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις και τα ειδικά χαρακτηριστικά του προς ανάθεση συγχρηματοδοτούμενου έργου, όπως το αντικείμενο του, την εκτιμώμενη αξία του, τον τόπο εκτέλεσής του προβαίνει στην κατάλληλη δημοσιοποίηση της διακήρυξης προκειμένου να διασφαλίσει επαρκή βαθμό δημοσιότητας.

 

7. Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με τα δεδομένα και έγγραφα των έργων που υλοποιεί και ειδικότερα:

 

(α) την υποχρεωτική ενημέρωση με ηλεκτρονικό τρόπο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου των πράξεων.

 

(β) για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

 

8. Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την αυτόματη υποβολή στοιχείων.

 

9. Ο δικαιούχος θα πρέπει να εξασφαλίζει στα αρμόδια στελέχη του τις σχετικές υποδομές για την πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.