Νόμος 4314/14 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 έχει ως αποστολή το συντονισμό των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και των συνεργιών και συμπληρωματικότητάς τους για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων, καθώς και των στόχων του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό:

 

(α) παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των προγραμμάτων, την πρόοδο επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τη συμβολή τους στους στρατηγικούς στόχους που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020,

 

(β) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών και διαμορφώνει προτάσεις για το συντονισμό τους και την ευρεία εφαρμογή τους,

 

(γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας των δράσεων των μεταξύ των Διαρθρωτικών Ταμείων και με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας,

 

(δ) εγκρίνει τις εκθέσεις προόδου για την εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού.

 

2. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και αναπληρωτής του ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ.

 

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 αποτελείται από τους προέδρους των επιτροπών παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία την περίοδο 2014 - 2020, Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς αρμόδιων Υπουργείων, τους εποπτεύοντες τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ, εκπροσώπους της εθνικής αρχής συντονισμού, της αρχής πιστοποίησης, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, της Ένωσης Περιφερειακών Ελλάδος, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της ΜΟΔ ΑΕ, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι μπορούν να εισηγούνται θέματα για την ημερήσια διάταξη. Στη διάσκεψη συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι της αρχής ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

 

4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με την ίδια απόφαση δύναται να μετέχουν εκπρόσωποι φορέων χωρίς δικαίωμα ψήφου, επιπλέον των ανωτέρω οριζομένων.

 

5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της, είναι δε δυνατόν να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας, που θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην επιχειρησιακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ.

 

6. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό, μετά από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Συνέρχεται ετησίως ή και τακτικότερα κατά την κρίση του προέδρου μετά από πρόσκληση του προέδρου της. Στις συνεδριάσεις της μπορεί να προσκληθούν ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά και λοιπά θέματα.

 

7. Η Επιτροπή Παρακολούθησης υποστηρίζεται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, η οποία στο πλαίσιο αυτό είναι αρμόδια για την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, της ημερήσιας διάταξης, των συμπερασμάτων και των πρακτικών των συνεδριάσεων, καθώς και για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

 

8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του οικείου Υπουργού, συγκροτούνται υποεπιτροπές Ανθρώπινων Πόρων και Αγροτικής Ανάπτυξης - Αλιείας και Θάλασσας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.