Νόμος 4313/14 - Άρθρο 76

Άρθρο 76: Ρύθμιση θεμάτων της ανώνυμης εταιρείας Κτιριακές Υποδομές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2.2. του άρθρου 132 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(β) Να προβαίνει σε πρόσκτηση, αγορά, ανταλλαγή και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση, διάθεση ή πώληση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου. Ειδικά, για την απόκτηση ακινήτων με απαλλοτρίωση εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εφαρμοζομένων των διατάξεων του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001). Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρεται η Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ανώνυμη εταιρεία νοείται πλέον η ιδρυόμενη με το παρόν εταιρεία.}

 

2. Στην παράγραφο 2.2. του άρθρου 132 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013) προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{(ε) Η συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία δύναται, σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών, να χρηματοδοτεί τους αρμόδιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' ή Β' βαθμού για την εκτέλεση έργων της αρμοδιότητάς της. Για την κατά τα ανωτέρω χρηματοδότηση απαιτείται η προηγούμενη έκδοση εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.}

 

3. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3.5. του άρθρου 132 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(γ) Μέσα σε 1 έτος από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3. του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρείας υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα της νέας εταιρείας και στη σύνταξη σχετικής έκθεσης, που περιγράφει συνοπτικά τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων. Απόσπασμα της έκθεσης αυτής καταχωρίζεται ατελώς και αζημίως στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου, ομοίως δε ατελώς και αζημίως πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές, χωρίς άλλη διατύπωση.}

 

4. Η παράγραφος 5.3. του άρθρου 132 του νόμου 4199/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5.3. Οι οικοδομικές άδειες των δημόσιων κτιρίων που ανεγείρονται με ευθύνη της ανώνυμης εταιρείας Κτιριακές Υποδομές εκδίδονται από την Υπηρεσία Δόμησης της ανωτέρω εταιρείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περιπτώσεις που απαιτείται, μετά από πρόταση της νέας εταιρείας, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία καθορίζονται οι πολεοδομικοί και κτιριοδομικοί όροι, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη, που μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επέχουν θέση οικοδομικής αδείας.}

 

5. Προστίθεται στο άρθρο 132 του νόμου 4199/2013 παράγραφος 6.5. ως εξής:

 

{6.5. Τα κάθε είδους, φύσης και μορφής, ουσιαστικά και δικονομικά προνόμια, απαλλαγές και ατέλειες του Δημοσίου, ισχύουν και υπέρ της ιδρυόμενης με το παρόν εταιρείας, με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας, για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000), και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Η απόκτηση, από την εταιρία, ακινήτων για την ανέγερση δημοσίων υποδομών είτε με επαχθή είτε με χαριστική δικαιοπραξία αντιμετωπίζεται φορολογικά ως η απόκτηση ακινήτων απευθείας από το Δημόσιο, για όσο χρονικό διάστημα το μετοχικό της κεφάλαιο ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.}

 

6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990) αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως εξής:

 

{7. Η περιουσία των Ταμείων Ανέγερσης Διδακτηρίων (ΤΑΔ), που καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 513/1976 (ΦΕΚ 356/Α/1976), η οποία μεταβιβάσθηκε στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, μεταβιβάζεται, εφόσον χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτική υποδομή, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα αντίστοιχα ακίνητα, με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού αυτού, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή καταχωρίζονται ατελώς στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.