Νόμος 4308/14 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:

 

α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

 

β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο.

 

γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), με βάση τον οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.

 

δ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του πελάτη, με βάση τον οποίο έλαβε χώρα η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών.

 

ε) Την πλήρη επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη που αποκτά τα αγαθά ή λαμβάνει τις υπηρεσίες.

 

στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία παραπέμπει το τιμολόγιο.

 

ζ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ημερομηνία αυτή δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

 

η) Την αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας, την αξία που απαλλάσσεται φόρου προστιθέμενης αξίας, την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, καθώς και την αξία κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδας.

 

θ) Το συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται.

 

ι) Το ποσό του οφειλόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας, εκτός εάν εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο η πληροφορία αυτή παραλείπεται.

 

ι)α) Τον όρο Αυτοτιμολόγηση, όταν το τιμολόγιο εκδίδεται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών.

 

ι)β) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από φόρο προστιθέμενης αξίας, η διάταξη της εθνικής νομοθεσίας (νόμος 2859/2000) ή η διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή άλλη διάταξη, σύμφωνα με την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτόν.

 

ι)γ) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας, η αναφορά Αντίστροφη επιβάρυνση.

 

ι)δ) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί φόρου προστιθέμενης αξίας, βάσει της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

 

ι)ε) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων ταξιδίων, η αναφορά Καθεστώς περιθωρίου - Ταξιδιωτικά πρακτορεία.

 

ι)στ) Ο όρος Καθεστώς περιθωρίου - Μεταχειρισμένα αγαθά ή Καθεστώς περιθωρίου - Έργα τέχνης ή Καθεστώς περιθωρίου - Αντικείμενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, όταν εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τομέα των μεταχειρισμένων αγαθών και των αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, αντίστοιχα.

 

ι)ζ) Όταν ο υπόχρεος στο φόρο προστιθέμενης αξίας είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας περί φόρου προστιθέμενης αξίας και της σχετικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τα πλήρη στοιχεία του εν λόγω προσώπου, καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αυτού.

 

2. Τα ποσά του τιμολογίου μπορεί να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Το ποσό φόρου προστιθέμενης αξίας του τιμολογίου εκφράζεται και στο εθνικό νόμισμα.

 

3. Το τιμολόγιο δεν απαιτείται να φέρει υπογραφή για τους σκοπούς αυτού του νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.