Νόμος 4305/14 - Άρθρο 57

Άρθρο 57


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 4015/2011 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Ενώσεις αναγκαστικών συνεταιρισμών, οι οποίες υφίστανται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 2169/1993, όπως ισχύει, μπορούν να μετατρέπονται δια της συγχωνεύσεως των μελών τους σε αναγκαστικούς συνεταιρισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά.

 

Οι διατάξεις των ειδικών νόμων, που ισχύουν για τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 2169/1993, όπως ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν. Όπου στους ειδικούς αυτούς νόμους γίνεται παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων [Ν] 2810/2000 και 4015/2011, όπως κάθε φορά ισχύουν.}

 

2. Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 7 του νόμου 4015/2011, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑΣΕΓΕΣ) είναι ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση των ΑΣΟ και δεν έχει εμπορική ιδιότητα. Μέλη της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), που καταχωρίζονται στο μητρώο ΑΣΟ και ΔΟ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως ενεργοί, καθώς και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

 

7. Η γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων συγκροτείται από τους αντιπρόσωπους των ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών μελών της. Κάθε αγροτικός συνεταιρισμός εκλέγει στη γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 1 αντιπρόσωπο εφόσον αριθμεί μέχρι 250 φυσικά πρόσωπα - μέλη ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών μελών της, 2 αντιπροσώπους εφόσον αριθμεί από 251 έως 500 και για κάθε επόμενα 500 μέλη συμπληρωμένα εκλέγεται ένας επιπλέον αντιπρόσωπος. Οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις εκλέγουν έναν αντιπρόσωπο στη γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

 

Εάν ο αριθμός των αντιπροσώπων, που εκλέγεται στη γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, υπερβαίνει τους 400, το καταστατικό της μπορεί να προβλέπει αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση. Ο αριθμός των αντιπροσώπων στην αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 200.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του νόμου 4015/2011, όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Οι εκλογές στους αγροτικούς συνεταιρισμούς για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εποπτικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων στη γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, καθώς και για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ΕΣ της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή, στην οποία προεδρεύει αρμόδιος δικαστικός λειτουργός που διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας τους. Η διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων και των αναπληρωτών τους σε ΑΕΙ, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, αγροδιατροφικές συμπράξεις των Περιφερειών και σε εταιρείες δημοπρατηρίων η σε νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει ο αγροτικός συνεταιρισμός, καθορίζεται από το καταστατικό του.}

 

4. Η προθεσμία των 3 μηνών που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου 61 τον νόμου 4277/2014 καταργείται.

 

5. Στο άρθρο 19 του νόμου 4015/2011, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 15 ως εξής:

 

{15. Στην πρώτη γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, η οποία θα συγκροτηθεί από τους αντιπροσώπους των μελών της, εάν οι αντιπρόσωποι αυτοί υπερβαίνουν τους 400, εκλέγεται αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση. Ο αριθμός των αντιπροσώπων στην αντιπροσωπευτική αυτή γενική συνέλευση δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 200.

 

Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων θα πρέπει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες εκλογής των οργάνων της μέχρι 31-12-2014, οπότε λήγει και η θητεία των οργάνων διοικήσεώς της.}

 

6. Η παράγραφος 16 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 καταργείται και η παράγραφος 17 αναριθμείται σε 16.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.