Νόμος 4282/14 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διαχείριση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ανατίθεται στον οικείο φορέα Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών η διαχείριση της θαλάσσιας υδάτινης έκτασης που έχει χαρακτηρισθεί και οριοθετηθεί με προεδρικό διάταγμα ως Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, κατά τα οριζόμενα στο σχετικό προεδρικό διάταγμα και στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 31722/2011 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης.

 

2. Η απόφαση ανάθεσης της αρμοδιότητας της παραγράφου 1 εκδίδεται μετά από αίτηση του φορέα διαχείρισης, προς την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, η οποία υποβάλλεται εντός μηνός από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος χωροθέτησης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών και συνοδεύεται από επίσημα έγγραφα της σύστασης και της εκπροσώπησής του.

 

3. Η ανάθεση της αρμοδιότητας διαχείρισης διαρκεί για όσο διάστημα διατηρείται και η ιδιότητα του φορέα διαχείρισης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο. Ανακαλείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν απολεσθεί η παραπάνω ιδιότητα, καθώς και στις περιπτώσεις μη νόμιμης λειτουργίας του φορέα, παράβασης των όρων του προεδρικού διατάγματος χωροθέτησης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών και παράβασης των διατάξεων της υπ' αριθμόν 31722/2011 απόφασης.

 

4. Πριν την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών που έχει χαρακτηρισθεί και οριοθετηθεί με προεδρικό διάταγμα. Η πράξη έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας εκδίδεται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο κανονισμός λειτουργίας θεωρείται σιωπηρώς εγκεκριμένος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 

5. Για τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών που έχουν χαρακτηρισθεί και οριοθετηθεί με προεδρικό διάταγμα και για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1, ο κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Εφόσον η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, ο κανονισμός λειτουργίας θεωρείται σιωπηρώς εγκεκριμένος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.