Νόμος 4281/14 - Άρθρο 151

Άρθρο 151: Τεκμηρίωση δημόσιας σύμβασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την τεκμηρίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του Μέρους Β' του παρόντος η αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας συντάσσει και τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή ειδικό Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης. Ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα επιμέρους στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης, την ακολουθεί ως τη λήξη της και περιλαμβάνει ιδίως:

 

α) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης,

β) την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης,

γ) τα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 39 και

δ) τον προϋπολογισμό της σύμβασης και την τεκμηρίωσή του.

 

2. Το περιεχόμενο, η διαδικασία και κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την συγκρότηση και τήρηση του Φακέλου της παραγράφου 1, μπορούν να καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα του άρθρου 172.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.