Νόμος 4281/14 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Τροποποίηση του νόμου 4224/2013, θέματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4224/2013, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι οφειλέτες δεν επιβαρύνονται από τους δανειστές με οποιαδήποτε χρέωση σε σχέση με την εξέταση των αιτημάτων τους για υπαγωγή στις διατάξεις του Κώδικα, τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των ρυθμίσεων και εν γένει τις υπηρεσίες που αφορούν στην εφαρμογή του Κώδικα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα του άρθρου 3 παράγραφος 1 σημείο 22 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).}

 

2. Στο άρθρο 1 του νόμου 4224/2013 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί και ελέγχει:

 

α) τον τρόπο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας και

β) την πλήρη και αποτελεσματική θέσπιση συστημάτων.

 

Στο πλαίσιο αυτό δύναται να απαιτεί από τους δανειστές τη λήψη των απαραίτητων κατά την κρίση της διορθωτικών μέτρων και να επιβάλει τις κατά το νόμο και το Καταστατικό της (άρθρο 55Α) κυρώσεις:

 

α) σε περίπτωση συστηματικής μη εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας και

β) στις περιπτώσεις διαπίστωσης αδυναμιών των συστημάτων.

 

Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα της Ελλάδος δεν επιλαμβάνεται της επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ δανειστών και οφειλετών από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας.}

 

3. Κατά την εκτέλεση τραπεζικών εργασιών του εμπορικού κλάδου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται ο υπόλογος διαχειριστής να εκδίδει και τα παραστατικά δοσοληψιών των τραπεζικών εργασιών. Οι όροι, οι διαδικασίες ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών αυτών θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.